Bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Bài 1 trang 27 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Lệnh Tổng khởi nghĩa được Đảng ta đưa ra trong Hội nghị nào?

Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ở Pác Bó (Cao Bằng).
Hội nghị Quân sự Bắc Kì ở Hiệp Hòa (Bắc Giang).
X Hội nghị Toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương ở Tân Trào (Tuyên Quang).
Đại hội quốc dân ở Tân Trào (Tuyên Quang).

+) Thời cơ Tổng khởi nghĩa giành chính quyền cách mạng trong cả nước được Đảng ta xác định trong thời gian nào?

Trước khi Nhật đầu hàng Đồng minh.
X Sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh và trước khi quân đội Đồng minh vào nước ta.
Ngay khi quân đội Đồng minh vào nước ta tước khí giới quân Nhật.
Một năm sau khi quân đội Đồng minh vào nước ta tước khí giới quân Nhật.

Bài 2 trang 27 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Quan sát ảnh chụp dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy:

+) Đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Ảnh chụp miêu tả cuộc mít tinh ở đâu?

Khu Đấu xảo (Hà Nội).
X Nhà hát lớn Hà Nội.
Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).
Ngọ Môn (Huế).

+) Cuộc mít tinh diễn ra trong thời gian nào?

Ngày 1 tháng 5 năm 1938.
Ngày 15 tháng 8 năm 1945.
Ngày 16 tháng 8 năm 1945.
X Ngày 19 tháng 8 năm 1945.

+) Nêu vài nét về diễn biến cuộc mít tinh này.

Lời giải:

– Đến ngày 19 – 8 – 1945, cả Hà Nội trần ngập khí thế cách mạng. Đồng bào rầm rập kéo tới quảng trường Nhà hát lớn dự cuộc mit tinh do Mặt trận Việt Minh tổ chức. Đại biểu Việt Minh đọc Tuyên ngôn, Chương trình của Việt Minh và kêu gọi nhân dân đứng lên đấu tranh giành chính quyền.

– Cuộc Mit tinh nhanh chóng trở thành cuộc biểu tình, chia ra nhiều đàn đi chiếm các công sở của chính quyền bù nhìn, cuộc khởi nghĩa đã thắng lợi hoàn toàn ở Hà Nội.

Bài 3 trang 28 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy:

+) Tô màu khác nhau vào các tỉnh trên lược đồ theo từng gian đoạn được ghi trong chú giải.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 9

+) Đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Sự kiện Chủ tịch Hồ Chính Minh đọc Tuyên ngôn độc lập đã trở thành ngày lễ gì của dân tộc ta?

Ngày kỉ niệm chấm dứt chế độ phong kiết ở nước ta.
Ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám thành công ở Hà Nội.
Ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám thành công trong cả nước.
X Ngày Quốc khánh của dân tộc ta

+) Nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là gì?

X Dân tộc ta có truyền thống yêu nước, đấu tranh bất khuất.
X Đảng và nhân dân ta chuẩn bị chu đáo và sẵn sàng cho Tổng khởi nghĩa.
X Hoàn cảnh quốc tế thuận lợi.
Sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.