Bài 14: Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Bài 1 trang 18 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy:

+) Điền vào chỗ chấm (…) trên lược đồ những nguồn lợi của tư bản Pháp ở Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ hai.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 9

+) Đánh dấu X vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Vì sao thực dân Pháp đẩy mạnh chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam?

X Nền kinh tế Pháp bị kiệt quệ sau chiến tranh thế giới thứ nhất.
Pháp trở thành con nợ của Mĩ.
Pháp mất hết vốn ở Nga do Cách mạng tháng Mười thắng lợi.
Việt Nam là thuộc địa có tài nguyên giàu có.

+) Thực dân Pháp tăng cường đầu tư vào những lĩnh vực nào trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam?

X Nông nghiệp (chủ yếu đồn điền cao su).
X Khai mỏ.
Công nghiệp chế biến.
Thương nghiệp, ngân hàng.

 

Bài 2 trang 18 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Đánh dấu X vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Các giai cấp, tầng lớp nào mới xuất hiện ở Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ hai?

Địa chủ.
Nông dân.
Công nhân.
X Tư sản.
X Tiểu tư sản.
Trí thức.