Bài 4: Các nước châu Á

Bài 1 trang 8 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Em hãy nêu ngắn gọn những nét nổi bật về tình hình chính trị của châu Á sau năm 1945.

Lời giải:

Những nét nổi bật về tình hình chính trị của châu Á sau năm 1945:

– Sau 1945, cao trào giải phóng dân tộc bùng nổ mạnh mẽ ở châu Á và đến những năm 50, phần lớn các nước châu Á đã giành độc lập.

– Suốt nửa sau thế kỉ XX, các nước châu Á lại trở thành đối tượng xâm lược của các nước đế quốc, nhất là khu vực Đông Nam Á và Tây Á.

– Sau “chiến tranh lạnh”, ở một số nước châu Á đã xảy ra những cuộc xung đột tranh chấp biên giới, lãnh thổ, hoặc các phong trào li khai với những hành động khủng bố dã man.

– Trong những thập niên gần đây, nhiều nước châu Á đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Sin-ga-po, Thái Lan…

Bài 2 trang 8 Tập bản đồ Lịch Sử 9:Quan sát hình 5 trong SGK, em hãy cho biết bức ảnh mô tả sự kiện lịch sử nào? Ý nghĩa lịch sử của sự kiện này?

Lời giải:

Bức tranh mô tả sự kiện: Chủ tịch Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa (1- 10 – 1949).

Ý nghĩa:

– Đối với Trung Quốc:

+ Kết thúc 100 năm bị đế quốc nô dịch thống trị.

+ Kết thúc hàng nghìn năm tồn tại của chế độ phong kiến ở Trung Quốc.

+ Mở ra một kỉ nguyên mới: Kỉ nguyên độc lập, tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội trong lịch sử Trung Quốc.

– Đối với thế giới:

+ Hệ thống xã hội chủ nghĩa trở hành hệ thống, nối liền từ Âu sang Á.

+ Ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào giải phóng dân tộc châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á.

Bài 3 trang 8 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Em hãy điền những nội dung và kết quả của các giai đoạn phát triển cách mạng trung Quốc từ sau năm 1949 đến nay vào bảng dưới đây.

Lời giải:

Thời gian Nội dung chính Kết quả
1949 – 1950 10 năm xây dựng chế độ mới:

Tiến hành khôi phục kinh tế và thực hiện kế hoạch 5 năm đầu tiên.

– Hoàn thành thắng lợi công cuộc khôi phục kinh tế.

– Kế hoạch 5 năm thu được nhiều thành tựu đánh kể, bộ mặt đất nước thay đổi rõ rệt.

– Địa vị Trung Quôc được khẳng định vững chắc.

1959 – 1978 Đất nước trong thời kì biến động:

– Đường lối “Ba ngọn cờ hồng” và phong trào “Đại nhảy vọt”.

– Cuộc “Đại cách mạng văn hóa vô sản”.

Đất nước hỗn loạn, sản xuất giảm sút, đời sống nhân dân điêu đứng, nạn đói xảy ra khắp nơi.
1978 – đến nay Thực hiện công cuộc cải cách – mở cửa, xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc lấy phát triển kinh tế làm trung tâm. Nền kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới.

Đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt.

Địa vị Trung Quốc được nâng cao.