Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ 20 đến năm 1918

Bài 1 trang 46 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Dựa vào kiến thức đã học em hãy ghi tên, năm sinh, năm mất của những nhân vật lịch sử trên. Hãy viết ngắn gọn công lao chính của từng nhân vật lịch sử đối với phong trào yêu nước chống Pháp đầu thế kỉ XX.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 8Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 8

– Phan Bội Châu: lãnh đạo phong trào Đông Du.

– Lương Văn Can: mở một trường đại học, lấy tên là Đông kinh nghĩa thục.

– Phan Châu Trinh: Vận động cuộc cải cách Duy tân.

– Trịnh Văn Cấn: Tiến hành khởi nghĩa ở Thái Nguyên.

Bài 2 trang 47 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Dựa vào lược đồ dưới đây, kết hợp với nội dung bài học, em hãy:

Lời giải:

+) Trình bày tóm tắt hành trình của Nguyễn Tất Thành trên tàu Đô đốc Latuso Tơ rê vin đi từ cảng Sài Gòn đến cảng Mac xây:

– Nguyễn Tất Thành làm phụ bếp cho tàu Đô đốc để có cơ hội sang phương Tây tìm con đường cứu nước, cuộc hành trình kéo dài 6 năm qua nhiều nước ở châu Phi, châu Mĩ và châu Âu.

+) Em hãy kể tên một số địa điểm, thời gian mà Nguyễn Tất Thành đã đến trong thời gian từ năm 1911 đến năm 1917:

– Xingapo (6/1911) -> Cô lôm bô (6/1911) -> Gibuti (1912) -> Tuynidi (1912) -> Mác xây.