Bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 – 1985)

Bài 1 trang 45 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Dựa vào nội dung bài học, em hãy nối những thông tin trong khung màu xanh với những thông tin trong khung màu đỏ để thấy được nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản của từng kế hoạch Nhà nước 5 năm trong gian đoạn từ năm 1976 đến năm 1980.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 9

Bài 2 trang 45 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Em hãy nêu những thành tựu quan trọng mà nhân dân ta đã đạt được trong hai kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 – 1980) và (1981 – 1985) vào bảng so sánh dưới đây.

Lời giải:

Những thành tựu quan trọng của kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 – 1980) Những thành tựu quan trọng của kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 – 1985)
– Trong xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội:

+ Các cơ sở công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải bị địch bắn phá về cơ bản đã được khôi phục xong và bước đầu phát triển.

– Trong cải tạo xã hội chủ nghĩa:

+ Đẩy mạnh trong các vùng mới giải phóng ở miền Nam.

+ Giai cấp tư sản mại bản bị xóa bỏ, đại bộ phận nông dân đi vào con đường làm ăn tập thể, thủ công nghiệp và thương nghiệp được sắp xếp và tổ chức lại.

– Trong văn hóa, giáo dục:

+ Xây dựng nền văn hóa mới cách mạng.

+ Giáo dục ở các cấp mẫu giáo, phổ thông, đại học đều phát triển.

– Sản xuất nông nghiệp và công nghiệp có bước phát triển :

+ Sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hằng năm 4,9%.

+ Sản xuất công nghiệp tăng bình quân hằng năm 9,5 %.

+ Thu nhập quốc dân tăng bình quân hằng năm là 6.4% so với 0,4 % của năm năm trước.

– Về xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật:

+ Hoàn thành hàng trăm công trình tương đối lớn, hàng nghìn công trình vừa và nhỏ.

+ Dầu mỏ bắt đầu được khai thác.

– Các hoạt động khoa học – kĩ thuật được triển khai, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển.