Để xem lời giải chi tiết SGK lớp 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 vui lòng truy cập website : edusmart.vn

Bài 1 (trang 176 SGK Đại số 11): Tìm các đạo hàm sau:

Bài 1 trang 176 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 1 trang 176 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11Giải bài 1 trang 176 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 2 (trang 176 SGK Đại số 11): Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

Bài 2 trang 176 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 2 trang 176 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11Giải bài 2 trang 176 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11Giải bài 2 trang 176 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11Giải bài 2 trang 176 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 3 (trang 176 SGK Đại số 11):

Bài 3 trang 176 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 3 trang 176 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 4 (trang 176 SGK Đại số 11): Cho hai hàm số f(x) = tan(x) và g(x) = …

Bài 4 trang 176 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 4 trang 176 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 5 (trang 176 SGK Đại số 11): Giải phương trình f'(x) = 0, biết rằng:

Bài 5 trang 176 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 5 trang 176 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 6 (trang 176 SGK Đại số 11): Cho f1(x) = …

Bài 6 trang 176 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 6 trang 176 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 7 (trang 176 SGK Đại số 11): Viết phương trình tiếp tuyến của:

Bài 7 trang 176 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 7 trang 176 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11Giải bài 7 trang 176 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 8 (trang 177 SGK Đại số 11): Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình S = t3 – 3t2 – 9t, trong đó t được tính bằng giây (s) và S được tính bằng mét (m).

a.Tính vận tốc của chuyển động khi t = 2s.

b.Tính gia tốc của chuyển động khi t = 3s.

c.Tính gia tốc tại thời điểm vận tốc triệt tiêu.

d.Tính vận tốc tại thời điểm gia tốc triệt tiêu.

Lời giải:

Giải bài 8 trang 177 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 8 (trang 177 SGK Đại số 11): Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình S = t3 – 3t2 – 9t, trong đó t được tính bằng giây (s) và S được tính bằng mét (m).

a.Tính vận tốc của chuyển động khi t = 2s.

b.Tính gia tốc của chuyển động khi t = 3s.

c.Tính gia tốc tại thời điểm vận tốc triệt tiêu.

d.Tính vận tốc tại thời điểm gia tốc triệt tiêu.

Lời giải:

Giải bài 8 trang 177 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 9 (trang 177 SGK Đại số 11):

Bài 9 trang 177 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị của mỗi hàm số đã cho tại giao điểm của chúng. Tính góc giữa hai tiếp tuyến kể trên.

Lời giải:

Giải bài 9 trang 177 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11Giải bài 9 trang 177 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11