Để xem lời giải chi tiết SGK lớp 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 vui lòng truy cập website : edusmart.vn

Trả lời câu hỏi Toán 11 Đại số Bài 3 trang 135:

Cho hai hàm số f(x) = x2 và có Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11 đồ thị như hình 55

Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11

a) Tính giá trị của mỗi hàm số tại x = 1 và so sánh với giới hạn (nếu có) của hàm số đó khi x → 1;

b) Nêu nhận xét về đồ thị của mỗi hàm số tại điểm có hoành độ x = 1.

Lời giải:

Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11

g(1) = -12 + 1 = -1 + 1 = 0

b) Đồ thị hàm số f(x) liên tục tại x = 1

Đồ thị hàm số g(x) gián đoạn tại x = 1

Trả lời câu hỏi Toán 11 Đại số Bài 3 trang 138: Trong biểu thức xác định h(x) cho ở Ví dụ 2, cần thay số 5 bởi số nào để được một hàm số mới liên tục trên tập số thực R ?

Lời giải:

Cần thay số 5 bởi số 2 để được một hàm số mới liên tục trên tập số thực R

Trả lời câu hỏi Toán 11 Đại số Bài 3 trang 138: Giả sử hàm số y = f(x) liên tục trên đoạn [a; b] với f(a) và f(b) trái dấu nhau.

Hỏi đồ thị của hàm số có cắt trục hoành tại điểm thuộc khoảng (a; b) không?

⦁ Bạn Hưng trả lời rằng: “Đồ thị của hàm số y = f(x) phải cắt trục hoành Ox tại một điểm duy nhất nằm trong khoảng (a; b)”.

⦁ Bạn Lan khẳng định: “Đồ thị của hàm số y = f(x) phải cắt trục hoành Ox ít nhất tại một điểm nằm khoảng (a; b)”.

⦁ Bạn Tuấn thì cho rằng: “Đồ thị của hàm số y = f(x) có thể không cắt trục hoành trong khoảng (a; b), chẳng hạn như đường parabol ở hình (h.58).

Câu trả lời của bạn nào đúng, vì sao?

Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11

Lời giải:

– Bạn Lan nói đúng vì f(a) và f(b) trái dấu nên tồn tại ít nhất 1 giá trị x sao cho f(x) = 0, do đó đồ thị hàm số y = f(x) cắt trục hoành tại ít nhất 1 điểm

– Bạn Hưng sai vì có thể có 2 giá trị x sao cho f(x) = 0

– Đường parabol trên hình 58 là đồ thị hàm số y2 = x ⇒ đồ thị hàm số

y = f(x) sẽ là 1 nửa nằm trên hoặc 1 nửa nằm dưới trục hoành

Khi đó f(a) và f(b) cùng dấu, mâu thuẫn với điều kiện f(a) và f(b) trái dấu

Ví dụ của Tuấn sai

Trả lời câu hỏi Toán 11 Đại số Bài 3 trang 139: Hãy tìm hai số a và b thỏa mãn 1 < a < b < 2, sao cho phương trình trong Ví dụ 3 ở trên có ít nhất một nghiệm thuộc khoảng (a; b).

Lời giải:

Ta có:

Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11

y = f(x) là hàm số đa thức liên tục trên R.

Do đó f(x)liên tục trên Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11

Từ đó suy ra, phương trình f(x) = 0 có ít nhất một nghiệm xo ∈ (0;2)

Trả lời câu hỏi Toán 11 Đại số Bài 3 trang 139: Hãy tìm hai số a và b thỏa mãn 1 < a < b < 2, sao cho phương trình trong Ví dụ 3 ở trên có ít nhất một nghiệm thuộc khoảng (a; b).

Lời giải:

Ta có:

Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11

y = f(x) là hàm số đa thức liên tục trên R.

Do đó f(x)liên tục trên Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11

Từ đó suy ra, phương trình f(x) = 0 có ít nhất một nghiệm xo ∈ (0;2)

Bài 1 (trang 140 SGK Đại số 11): Dùng định nghĩa xét tính liên tục của hàm số f(x)=x3+2x-1 tại x0=3.

Lời giải:

Giải bài 1 trang 140 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 2 (trang 141 SGK Đại số 11):

Bài 2 trang 141 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

b.Trong biểu thức g(x) ở trên, cần thay số 5 bởi số nào đó để hàm số liên tục tại x0=2.

Lời giải:

Giải bài 2 trang 141 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 3 (trang 141 SGK Đại số 11):

Bài 3 trang 141 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

a. Vẽ đồ thị hàm số y= f(x). Từ đó nêu nhận xét vê tính liên tục của hàm sso trên tập xác định của nó.

b. Khẳng định nhận xét trên bằng 1 chứng minh.

Lời giải:

a. Đồ thị hàm số ( hình bên). Từ đồ thị ta thấy số gián đoạn tại x = -1.

Giải bài 3 trang 141 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11Giải bài 3 trang 141 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 4 (trang 141 SGK Đại số 11):

Bài 4 trang 141 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 4 trang 141 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 5 (trang 141 SGK Đại số 11): Ý kiến sau đúng hay sai?

“Nếu hàm số y = f(x) liên tục tại điểm x0 và hàm số y = g(x) không liên tục tại x0, thì y = f(x) + g(x) là một hàm số không liên tục tại x0“.

Lời giải:

Ý kiến trên đúng, vì y = h(x) = f(x) + g(x) liên tục tại x0 thì h(x) – f(x) = g(x) liên tục tại x0 (theo định lý 2 về hàm số liên tục) trái với giả thiết g(x) không liên tục tại x0.

Bài 6 (trang 141 SGK Đại số 11): Chứng minh rằng phương trình:

a. 2x3 – 6x + 1 = 0 có ít nhất hai nghiệm.

b. cos x = x có nghiệm

Lời giải:

a. Đặt f(x) = 2x3 – 6x + 1

TXĐ: D = R

Ta có: f(-2) = 2.(-2)3– 6(-2) + 1 = – 3 < 0

f(-1) = – 2 + 6 + 1 = 5 > 0

f(-2).f(-1) < 0

Mà f(x) là hàm đa thức xác định trên R nên liên tục trên tập R. Do đó f(x) liên tục trên (-2; -1).

Phương trình f(x) = 0 có ít nhất một nghiệm x0 ∈(-2; -1).

Tương tự ta có:

f(-1) = 2(-1)3 – 6(-1) + 1 = 5

f(1) = 2 – 6 + 1 = -3

f(-1).f(1) < 0 nên phương trình có ít nhất một nghiệm x0 ∈ (-1;1).

Vì các đoạn (-2; -1) và (-1; 1) rời nhau nên các nghiệm nói trên không thể trùng nhau. Vậy phương trình đã cho có ít nhất 2 nghiệm.

b.Xét hàm số g(x) = x – cos x liên tục trên R, do đó liên tục trên đoạn [- π; π] ta có:

g(-π) = – π – cos (- π) = – π + 1 < 0

g(π) = π – cos π = π – (-1) = π + 1 > 0

g(- π). g( π) <0

Theo định lí 3, phương trình x – cos x = 0 có nghiệm trong (- π; π) tức là cos x = x có nghiệm.