Để xem lời giải chi tiết SGK lớp 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 vui lòng truy cập website : edusmart.vn

Trả lời câu hỏi Toán 11 Đại số Bài 2 trang 123: Xét hàm số Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11

1. Cho biến x những giá trị khác 1 lập thành dãy số xn, xn → 1 như trong bảng sau:

Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11

Khi đó, các giá trị tương ứng của hàm số

f(x1), f(x2),…, f(xn), …

cũng lập thành một dãy số mà ta kí hiệu là f(xn).

a) Chứng minh rằng f(xn) = 2xn = (2n + 2)/n.

b) Tìm giới hạn của dãy số f(xn).

2. Chứng minh rằng với dãy số bất kì xn, xn ≠ 1 và xn → 1, ta luôn có f(xn) → 2.

(Với tính chất thể hiện trong câu 2, ta nói hàm số Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11 có giới hạn là 2 khi x dần tới 1).

Lời giải:

Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11

Trả lời câu hỏi Toán 11 Đại số Bài 2 trang 127: Trong biểu thức (1) xác định hàm số y = f(x) ở Ví dụ 4, cần thay 2 bằng số nào để hàm số có giới hạn là -2 khi x → 1?

Lời giải:

cần thay 2 bằng 7 để hàm số có giới hạn là -2 khi x → 1

Trả lời câu hỏi Toán 11 Đại số Bài 2 trang 127: Cho hàm số f(x) = 1/(x-2) có đồ thị như ở Hình 52

Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11

Quan sát đồ thị và cho biết:

– Khi biến x dần tới dương vô cực, thì f(x) dần tới giá trị nào.

– Khi biến x dần tới âm vô cực, thì f(x) dần tới giá trị nào.

Lời giải:

– Khi biến x dần tới dương vô cực, thì f(x) dần tới giá trị dương vô cực

– Khi biến x dần tới âm vô cực, thì f(x) dần tới giá trị âm vô cực

Bài 1 (trang 132 SGK Đại số 11): Dùng định nghĩa tìm các giới hạn sau:

Bài 1 trang 132 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 1 trang 132 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Giải bài 1 trang 132 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 2 (trang 132 SGK Đại số 11):

Bài 2 trang 132 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Tính limun, limvn, limf(un), limf(vn).

Từ đó có kết luận gì về giới hạn của hàm số đã cho khi x → 0?

Lời giải:

Giải bài 2 trang 132 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 3 (trang 132 SGK Đại số 11): Tính các giới hạn sau:

Bài 3 trang 132 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 3 trang 132 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Giải bài 3 trang 132 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 4 (trang 132 SGK Đại số 11): Tìm các giới hạn sau :

Bài 4 trang 132 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 4 trang 132 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 5 (trang 133 SGK Đại số 11): Cho hàm số f(x) = …

Bài 5 trang 133 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11Bài 5 trang 133 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

a. Quan sát đồ thị và nêu nhận xét về giá trị hàm số cho khi:

x →- ∞,x →3,x →-3+

b. Kiểm tra các nhận xét trên bằng cách tính các giới hạn sau:

Giải bài 5 trang 133 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 5 trang 133 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 6 (trang 133 SGK Đại số 11): Tính:

Giải bài 6 trang 133 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 6 trang 133 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 7 (trang 133 SGK Đại số 11): Một thấu kính hội tụ có tiêu cự là f. Gọi d và d lần lượt là khoảng cách từ một vật thật AB và ảnh AB của nó tới quang tâm O của thấu kính (hình dưới).

Bài 7 trang 133 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11Bài 7 trang 133 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 7 trang 133 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Ý nghĩa: khi vật xa vô cực thì khoảng cách từ ảnh đến quang tâm bằng tiêu cực.