Để xem lời giải chi tiết SGK lớp 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 vui lòng truy cập website : edusmart.vn

Trả lời câu hỏi Toán 11 Hình học Bài 1 trang 85: Cho hình tứ diện ABCD. Hãy chỉ ra các vecto có điểm đầu là A và điểm cuối là các điểm còn lại của hình tứ diện. Các vecto đó có cùng nằm trong một mặt phẳng không ?

Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11

Lời giải

Các vecto có điểm đầu là A và điểm cuối là các điểm còn lại của hình tứ diện là: AB→ , AC→ , AD→

Các vecto đó không cùng nằm trong một mặt phẳng

Trả lời câu hỏi Toán 11 Hình học Bài 1 trang 85: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Hãy kể tên các vecto có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình hộp và bằng vecto AB→

Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11

Lời giải

Các vecto có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình hộp và bằng vecto AB→ là

DC→ , A’B’→ , D’C’→

Trả lời câu hỏi Toán 11 Hình học Bài 1 trang 86: Cho hình hộp ABCD.EFGH. Hãy thực hiện các phép toán sau đây (h.3.2):

a)AB→ + CD→ + EF→ + GH→

b) BE→ – CH→

Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11

Lời giải

Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11

AB = CD nên CD→ = –AB→

EF = GH nên GH→ = –EF→

b) BE→ – CH→ = 0→ (Vì BE = CH)

 

Trả lời câu hỏi Toán 11 Hình học Bài 1 trang 87: Trong không gian cho hai vecto a→ và b→ đều khác vecto – không. Hãy xác định các vecto m→ = 2a→ , n→ = -3b→ và p→ = m→ + n→

Lời giải

Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11

Trả lời câu hỏi Toán 11 Hình học Bài 1 trang 89: Cho hình hộp ABCD.EFGH. Gọi I và K lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và BC. Chứng minh rằng các đường thẳng IK và ED song song với mặt phẳng (AFC). Từ đó suy ra ba vecto AF→IK→ , ED→ đồng phẳng.

Lời giải

Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11

I và K lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và BC ⇒ IK là đường trung bình của ∆ABC nên IK // AC ∈ (AFC) ⇒ IK // (AFC)

hình hộp ABCD.EFGH nên (ADHE) // (BCGF)

⇒ FC // ED (là đường chéo trong các hình bình hành BCGF và ADHE)

Nên ED // (AFC)

⇒ ba vecto AF→IK→ED→ đồng phẳng (vì giá của chúng song song với một mặt phẳng)

Trả lời câu hỏi Toán 11 Hình học Bài 1 trang 89: Cho hai vecto a→ và b→ đều khác vecto 0 ⃗. Hãy xác định vecto c ⃗ = 2a→ – b→ và giải thích tại sao ba vecto a→ , b→ , c→ đồng phẳng

Lời giải

Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11

a→ ,b→ , c→ đồng phẳng vìa→ và b→ không cùng phương và có cặp số (2; -1)sao cho : c ⃗ = 2a→ – b→

Trả lời câu hỏi Toán 11 Hình học Bài 1 trang 89: Cho ba vecto a→b→ , c→ trong không gian. Chứng minh rằng nếu ma→ + nb→ + pc→ = 0→ và một trong ba số m, n, p khác không thì ba vecto a→b→ , c→ đồng phẳng

Lời giải

Giả sử p ≠ 0 ta có:

Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11

Do đó, ba vecto a→ , b→ , c→ đồng phẳng theo định lí 1

Bài 1 (trang 91 SGK Hình học 11): Cho hình lăng trụ tứ giác ABCD.ABCD. Mặt phẳng (P) cắt các cạnh bên AA, BB, CC, DD lần lượt taih I, K, L, M. Xét các vectơ có các điểm đầu là các điểm I, K, L, M và có các điểm cuối là các đỉnh của hình lăng trụ. Hãy chỉ ra các vectơ:

Giải bài 1 trang 91 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 1 trang 91 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11Giải bài 1 trang 91 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 2 (trang 91 SGK Hình học 11): Cho hình hộp chữ nhật ABCD.ABCD. Chứng minh rằng:

Giải bài 2 trang 91 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 2 trang 91 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11Giải bài 2 trang 91 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 3 (trang 91 SGK Hình học 11): Cho hình bình hành ABCD. Gọi S là một điểm nằm ngoài mặt phẳng (ABCD).

Giải bài 3 trang 91 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 3 trang 91 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11Giải bài 3 trang 91 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 4 (trang 92 SGK Hình học 11): Cho hình tứ diện ABCD. Gọi M và N lần lượt là các trung điểm của AB và CD.

Giải bài 4 trang 92 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 4 trang 92 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11Giải bài 4 trang 92 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11Giải bài 4 trang 92 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 5 (trang 92 SGK Hình học 11): Cho hình tứ diện ABCD. Hãy xác định hai điểm E, F sao cho :

Giải bài 5 trang 92 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 5 trang 92 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11Giải bài 5 trang 92 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11Giải bài 5 trang 92 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 6 (trang 92 SGK Hình học 11): Cho tứ diện ABCD. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC.

Giải bài 6 trang 92 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 6 trang 92 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 7 (trang 92 SGK Hình học 11): Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AC và BD của tứ diện ABCD. Gọi I là trung điểm của đoạn MN và P là một điểm bất kỳ trong không gian. Chứng minh rằng :

Giải bài 7 trang 92 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 7 trang 92 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11Giải bài 7 trang 92 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 8 (trang 92 SGK Hình học 11): Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có …

Giải bài 8 trang 92 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 8 trang 92 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11Giải bài 8 trang 92 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 9 (trang 92 SGK Hình học 11): Cho tam giác ABC. Lấy một điểm S ngoài mặt phẳng (ABC). Trên đoạn SA lấy điểm M sao cho …

Giải bài 9 trang 92 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 9 trang 92 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11Giải bài 9 trang 92 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 10 (trang 92 SGK Hình học 11):

Giải bài 10 trang 92 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 10 trang 92 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11Giải bài 10 trang 92 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11