Để xem lời giải chi tiết SGK lớp 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 vui lòng truy cập website : edusmart.vn

Trả lời câu hỏi Toán 11 Đại số Bài 1 trang 112: Cho dãy số (un) với un = 1/n.

Biểu diễn (un) dưới dạng khai triển: Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11

Biểu diễn (un) trên trục số (h.46):

Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11

a) Nhận xét xem khoảng cách từ un tới 0 thay đổi như thế nào khi n trở nên rất lớn.

b) Bắt đầu từ số hạng un nào của dãy số thì khoảng cách từ un đến 0 nhỏ hơn 0,01? 0,001?

Lời giải:

a) khoảng cách từ un tới 0 trở nên rất nhỏ (gần bằng 0) khi n trở nên rất lớn

b) Bắt đầu từ số hạng u100 nào của dãy số thì khoảng cách từ un đến 0 nhỏ hơn 0,01

Bắt đầu từ số hạng u1000 nào của dãy số thì khoảng cách từ un đến 0 nhỏ hơn 0,01

Trả lời câu hỏi Toán 11 Đại số Bài 1 trang 117: Có nhiều tờ giấy chồng nhau, mỗi tờ có bề dày là 0,1 mm. Ta xếp chồng liên tiếp tờ này lên tờ khác (h.48). Giả sử có thể thực hiện việc xếp giấy như vậy một cách vô hạn.

Gọi u1 là bề dày của một tờ giấy, u2 là bề dày của một xếp giấy gồm hai tờ, u3 là bề dày của một xếp giấy gồm ba tờ, …, un là bề dày của một xếp giấy gồm n tờ. Tiếp tục như vậy t được dãy số vô hạn (un).

Bảng sau đây cho biết bề dày (tính theo mm) của một số chồng giấy.

Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11

a) Quan sát bảng trên và nhận xét về giá trị của un khi n tăng lên vô hạn.

b) Với n như thế nào thì ta đạt được những chồng giấy có về dày lớn hơn khoảng cách từ Trái Đất tới Mặt Trăng? (Cho biết khoảng cách này ở một thời điểm xác định là 384000 km hay 384.109mm)

Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11

Lời giải:

a) giá trị của un rất lớn khi n tăng lên vô hạn

b) Cần n > 384.1010 tờ giấy để đạt được những chồng giấy có về dày lớn hơn khoảng cách từ Trái Đất tới Mặt Trăng

Bài 1 (trang 121 SGK Đại số 11): Có 1kg chất phóng xạ độc hại. Biết rằng cứ sau một khoảng thời gian T = 24000 năm thì một nửa số chất phóng xạ này bị phân rã thành chất khác không độc hại đối với sức khỏe con người(T được gọi chu kỳ bán rã).

Gọi un là khối lượng chất phóng xạ còn lại sau chu kỳ thứ n.

a. Tìm số hạng tổng quát un của dãy số (un)

b. Chứng minh rằng (un) có giới hạn là 0.

c. Từ kết quả câu b, chứng tỏ sau một số năm nào đó khối lượng chất phóng xạ đã cho ban đầu không còn độc hại đối với khỏe con người, cho biết chất phóng xạ này sẽ không độc hại nữa nếu khối lượng chất phóng xạ còn lại bé hơn 10-6 g.

Lời giải:

Giải bài 1 trang 121 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

vậy sau 30 chu kì bằng 30 × 24.000 = 720.000 năm thì chất phóng xạ không còn độc hại.

Bài 2 (trang 121 SGK Đại số 11):

Giải bài 2 trang 121 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Chứng minh rằng: lim un= 1

Lời giải:

Giải bài 2 trang 121 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 3 (trang 121 SGK Đại số 11): Tìm các giới hạn sau:

Giải bài 3 trang 121 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 3 trang 121 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11Giải bài 3 trang 121 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11Giải bài 3 trang 121 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 4 (trang 122 SGK Đại số 11): Để trang hoàng cho căn hộ của mình, chú chuột mickey quyết định tô màu một miếng bài hình vuông cạnh bằng 1, nó tô màu xám các hình vuông nhỏ được đánh số lần lượt là 1, 2, 3,…, n,…, trong đó cạnh của hình vuông kế tiếp bằng một nửa cạnh hình vuông trước đó. (hình dưới). Giả sử quy trình tô màu của Mickey có thể diễn ra vô hạn.

a. Gọi un là diện tích hình vuông màu xám thứ n. Tính u1, u2, u3 và un

b. Tính lim Sn với Sn = u1 + u2 + u3 +…+ un

Lời giải:

Giải bài 4 trang 122 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 5 (trang 122 SGK Đại số 11): Tính tổng:

Bài 5 trang 122 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Ta có, dãy số Giải bài 5 trang 122 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 là một cấp số nhân lùi vô hạn với số hạng đầu u1 = -1 và công bội q = -1/10.

Tổng của cấp số nhân đó là:

Bài 5 trang 122 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 6 (trang 122 SGK Đại số 11): Cho số thập phân vô hạn tuần hoàn a = 1,020 202…(chu kì là 02). Hãy viết a dưới dạng một phân số:

Lời giải:

Giải bài 6 trang 122 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 7 (trang 122 SGK Đại số 11): Tính các giới hạn sau:

Giải bài 7 trang 122 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 7 trang 122 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 8 (trang 122 SGK Đại số 11): Cho hai dãy số (un) và (nn). Biết lim un = 3, lim vn = + ∞. Tính các giới hạn:

Giải bài 8 trang 122 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 8 trang 122 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11