Để xem lời giải chi tiết SGK lớp 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 vui lòng truy cập website : edusmart.vn

Bài 1 (trang 141 SGK Đại số 11): Hãy lập bảng liệt kê các giới hạn đặc biệt của dãy số và giới hạn đặc biệt của hàm số.

Lời giải:

Giải bài 1 trang 141 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 2 (trang 141 SGK Đại số 11 Ôn tập): Cho hai dãy số (un) và (vn). Biết |un – 2| ≤ vn với mọi n và lim vn = 0. Có kết luận gì về giới hạn của dãy số (un)?

Lời giải:

Giải bài 2 trang 141 sgk Đại Số 11 Ôn tập| Để học tốt Toán 11

Bài 3 (trang 141 SGK Đại số 11 Ôn tập): Tên một học sinh được mã hóa bởi số 1530. Biết rằng mỗi chữ số trong số này là giá trị một trong các biểu thức A, H, N, O với

Bài 3 trang 141 sgk Đại Số 11 Ôn tập | Để học tốt Toán 11

Hãy cho biết tên của học sinh này, bằng cách thay các chữ số trên bởi các chữ kí hiệu biểu thức tương ứng.

Lời giải:

Giải bài 3 trang 141 sgk Đại Số 11 Ôn tập | Để học tốt Toán 11Giải bài 3 trang 141 sgk Đại Số 11 Ôn tập | Để học tốt Toán 11

Khi thay đổi chữ số 1530 bởi các biểu thức giới hạn tương ứng ta được chữ HOAN là tên các bạn học sinh đã cho.

Bài 4 (trang 142 SGK Đại số 11):

a. Có nhận xét gì về công bội của các cấp số nhân lùi vô hạn?

b. Cho ví dụ về một cấp số nhân lùi vô hạn và có công bội là số âm và một cấp số nhân lùi vô hạn có công bội là số dương và tính tổng của các cấp số nhân đó.

Lời giải:

Giải bài 4 trang 142 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 5 (trang 142 SGK Đại số 11): Tìm các giới hạn sau:

Bài 5 trang 142 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 5 trang 142 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11Giải bài 5 trang 142 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 6 (trang 142 SGK Đại số 11): Cho hai hàm số f(x) = …

Bài 6 trang 142 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 6 trang 142 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 7 (trang 143 SGK Đại số 11): Xét tính liên tục trên R của hàm số:

Giải bài 7 trang 143 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 7 trang 143 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 8 (trang 143 SGK Đại số 11): Chứng minh rằng phương trình x5 – 3x4 + 5x – 2 = 0 có ít nhất ba nghiệm nằm trong khoảng (-2; 5)

Lời giải:

Giải bài 8 trang 143 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 9 (trang 143 SGK Đại số 11): Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

A.Một dãy số có giới hạn thì luôn luôn tăng hoặc luôn luôn giảm.

B.Nếu (un) là dãy số tăng thì lim un = + ∞ .

C.Nếu lim un = + ∞ và lim vn = + ∞ thì lim (un – vn) = 0

D.Nếu un = an và – 1 < a < 0 thì lim un = 0.

Lời giải:

Giải bài 9 trang 143 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 10 (trang 143 SGK Đại số 11):

Giải bài 10 trang 143 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 10 trang 143 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 11 (trang 143 SGK Đại số 11):

Giải bài 11 trang 143 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 11 trang 143 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 12 (trang 144 SGK Đại số 11):

Giải bài 12 trang 144 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 12 trang 144 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 13 (trang 144 SGK Đại số 11):

Giải bài 13 trang 144 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 13 trang 144 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 14 (trang 144 SGK Đại số 11):

Giải bài 14 trang 144 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 14 trang 144 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 15 (trang 144 SGK Đại số 11): Cho phương trình -4x3 + 4x- 1 = 0 (1)

Mệnh đề sai:

Giải bài 15 trang 144 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Đặt f(x) = -4x3 + 4x- 1

Xét f(-2) = -4. (-2)3 + 4.(-2) – 1 > 0

f(1)=-1<0

f(-2).f(1) <0

f(x) là hàm đa thức, liên tục trên R.

phương trình f(x) = 0 có ít nhất một nghiệm thuộc(-2; -1)

f(x) có ít nhất một nghiệm thuộc (- ∞; 1)

Vậy mệnh đề B sai.