Để xem lời giải chi tiết SGK lớp 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 vui lòng truy cập website : edusmart.vn

Trả lời câu hỏi Toán 11 Đại số Bài 3 trang 55: Khai triển biểu thức (a + b)4 thành tổng các đơn thức.

Lời giải:

(a + b)4 = (a + b)3(a + b)

= (a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 )(a + b)

= a4 + 3a3b + 3a2b2 + ab3 + a3b + 3a2b2 + 3ab3 + b4

= a4 + 4a3b + 6a2b2 + 4ab3 + b4

Trả lời câu hỏi Toán 11 Đại số Bài 3 trang 57: Dùng tam giác Pa-xcan, chứng tỏ rằng:

a) 1 + 2 + 3 + 4 = C25;

b) 1 + 2 + … + 7 = C28.

Lời giải:

a) Dựa vào tam giác Pa-xcan:C14 = 4; C24 = 6

C25 = C14 + C24 = 4 + 6 = 10

Mà: 1 + 2 + 3 + 4 = 10

⇒ 1 + 2 + 3 + 4 = C25

b)Dựa vào tam giác Pa-xcan:C17 = 7; C27 = 21

C28 = C17 + C27 = 7 + 21 = 28

1 + 2 +⋯+ 7 = ((1 + 7).7)/2 = 28

⇒ 1 + 2 +⋯+ 7 = C28

Bài 1 (trang 57 SGK Đại số 11): Viết khai triển theo công thức nhị thức Niu – tơn:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 2 (trang 58 SGK Đại số 11): Tìm hệ số của x3 trong khai triển của biểu thức :

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 3 (trang 58 SGK Đại số 11): Biết hệ số của x2 trong khai triển của (1 – 3x)n là 90. Tìm n.

Lời giải:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 4 (trang 58 SGK Đại số 11): Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Gọi số hạng tổng quát thứ k + 1 trong khai triển là:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Để có số hạng không chứa x trong khai triển thì:

x-8+4k = xo <=> -8 +4k = 0 <=> k = 2

Vậy số hạng không chứa x là C8 2 = 28

Bài 5 (trang 58 SGK Đại số 11): Tìm khai triển biểu thức (3x – 4)17 thành đa thức, hãy tính tổng các hệ số của đa thức nhận được.

Lời giải:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Đặt S là tổng của các hệ số của đa thức bên vế phải.

Thay x = 1 vào hai vế ta được:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 6 (trang 58 SGK Đại số 11): Chứng minh rằng:

a) 1110 – 1 chia hết cho 100

b) 101100 – 1 chia hết cho 10.000

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

a. Ta có: 1110 = (10 + 1)10 = 1010 + C101 .109 + …+ C109.10 + 1

=> 1110 – 1 = 1010 + 10.109 + …+10.10

= 100(108 + 107 +…+1) chia hết cho 10.

b. Ta có: 101100 = (100 + 1)100 = 100100 + 100.10099 + …+ 100.100 + 1

=> 101100 – 1 = 1002(10098 +…+1) chia hết cho 10000.

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Với m nguyên dương sao cho 2m + 1 < 100

Trong (*) ở vế phải là tổng của các số hạng mà mỗi số hạng là một số nguyên C100k nhân với lũy thừa bậc lẻ của √10 . Mỗi số hạng này nhân với √10 ta được một số nguyên. Do đó tổng đang xét là một số nguyên.