Bài 6: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20

Bài 1 trang 14 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Dựa vào lược đồ hình 33 trong SGK và kiến thức đã học, em hãy:

+) Ghi tên những thuộc địa của các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

Lời giải:

Anh: Niu Di – lân, Ô – xtrây – li – a, Ấn Độ, Ai Cập, Xu – Đăng, Nam Phi, Ca- na –đa,…

Pháp: An –giê –ri, Tuy – ni –di, Ma- rốc, Ma – đa – ga – xca, Việt Nam, Lào, Campuchia,…

+) Tô màu khác nhau những thuộc địa của các nước đế quốc nói trên vào lược đồ hình 1.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 8

+) Cho biết đế quốc nào có thuộc địa nhiều nhất trên thế giới. Vì sao?

Lời giải:

Anh có nhiều thuộc địa nhất vì đây là một nước đế quốc phát triển từ sớm, kĩ thuật hàng hải phát triển.