Bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 – 1939)

Bài 1 trang 33 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Dựa vào nội dung trang 99 SGK, em hãy dùng kí hiệu và màu sắc thể hiện phong trào độc lập dân tộc ở châu Á vào lược đồ trên.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 8