Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

Bài 1 trang 3 Tập bản đồ Lịch Sử 8 Dựa vào lược đồ “Cuộc nội chiến ở Anh” hình 1 trong SGK, em hãy:

Lời giải:

+) Tô những màu khác nhau thể hiện vùng ủng hộ nhà Vua và vùng ủng hộ Quốc hội vào lược đồ ở hình bên

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 8

+) Nêu những sự kiện chính về cuộc nội chiến ở Anh

– Tháng 8/1642: Nội chiến ở Anh bùng nổ. Quân đội Quốc hội đánh bại quân đội của nhà Vua.

– 30/1/1649: Sác – lơ I bị xử tử. Anh lần lượt trải qua các chế độ Cộng hòa, độc tài quân sự, quân chủ và cuối cùng là chế độ quân chủ lập hiến.

+) Trình bày kết quả, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII:

– Kết quả:

Chế độ Quân chủ lập hiến ra đời, Nhà vua không nắm thực quyền, mọi quyền lực quốc gia thuộc về tư sản và quý tộc mới.

– Ý nghĩa:

Mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản

Bài 2 trang 3 Tập bản đồ Lịch Sử 8 Quan sát bức tranh trong hình 2 của SGK, em hãy cho biết bức tranh mô tả sự kiện gì? Nêu ý nghĩa của sự kiện đó:

Lời giải:

– Hình 2 mô tả sự kiện vua Sác – lơ I bị xử tử.

– Ý nghĩa: Sự thống trị của chế độ phong kiến đã không còn phù hợp với nước Anh.

Bài 3 trang 4 Tập bản đồ Lịch Sử 8 Dựa vào lược đồ “13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ” hình 3 trong sách giáo khoa ,em hãy:

Lời giải:

+) Tô những màu khác nhau và điền vào chỗ chấm (…..) trong lược đồ ở hình bên trên các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 8

+) Nêu các sự kiện chính trong các cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ:

– 12/1773: nhân dân cảng Bô – xtơn tấn công tàu trở chè của Anh.

– Từ 5 -9 đến 26 – 10 – 1774: đại biểu các thuộc địa Bắc Mĩ họp Hội nghị lục địa đòi quyền lợi của mình với vua Anh.

– 4/1775: chiến tranh bùng nổ.

– 4/7/1776: Tuyên ngôn Độc lập được công bố.

– 17/10/1777: thắng lợi ở Xa – ra – tô –ga.

+) Nêu kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ:

– Kết quả: Anh thừa nhận nền độc lập của các thuộc địa Bắc Mĩ.

– Ý nghĩa: Giải phóng nhân dân Bắc Mĩ khỏi ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân.

Bài 4 trang 4 Tập bản đồ Lịch Sử 8 Quan sát bức ảnh trong hình 4 của SGK, em hãy:

Lời giải:

+) Cho biết ,năm sinh ,năm mất của nhân vật trong bức ảnh:

G. Oa – sinh – tơn (1732 – 1799)

+) Nêu những nét chính về công lao , đóng góp của nhân vật đó đối với cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ:

– Lãnh đạo nhân dân Bắc Mĩ trong cuộc đấu tranh giành độc lập.