Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ 18

Bài 1 trang 5 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Dựa vào bức tranh trong hình 5 của SGK, em hãy:

+) Cho biết tên và nội dung của bức tranh.Xã hội Pháp trước cách mạng phân ra những đẳng cấp nào:

Lời giải:

Tăng lữ, Quý tộc và Đẳng cấp thứ ba.

+) Hãy nêu cảm xúc của mình về bức tranh trên:

Lời giải:

Đẳng cấp thứ ba phải chịu sự áp bức bóc lột của cả hai đẳng câp trên là đẳng câp Tăng lữ và Quý tộc.

Bài 2 trang 5 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Dựa vào SGK ,em hãy chỉ những điểm chủ yếu trong tư tưởng của những nhà triết học “Ánh Sáng”

Lời giải:

Mọi người sinh ra đều có quyền tự do. Cần xây dựng chính phủ để đại diện đứng ra bảo vệ quyền lợi cho người dân.

Bài 3 trang 5 Tập bản đồ Lịch Sử 8:Quan sát bức tranh trong hình 1, em hãy:

+) Cho biết bức tranh mô tả sự kiện gì? Trình bày nội dung của sư kiện đó:

Lời giải:

Sự kiện: Tấn công pháo đài – nhà tù Ba – xti: ngày 14/7, quần chúng được vũ trang kéo đến tấn công chiếm pháo đài – nhà tù Ba-xti; sau đó lần lượt làm chủ hầu hết các cơ quan và vị trí chiến lược trong thành phố.

+) Nêu ý nghĩa sự kiện đó:

Lời giải:

Mở đầu cho thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Bài 4 trang 6 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Dựa vào lược đồ “Lực lượng phản cách mạng tấn công nước Pháp năm 1793” hình 10 trong sách giáo khoa em hãy:

+) Tô màu các mũi tên, các vùng nổi loạn , các nước tấn công nước Pháp vào lược đồ trong hình bên.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 8

+) Trính bày diển biến chiến sự giữa quân cách mạng Pháp với lực lượng phản cách mạng và liên minh phong kiến châu Âu:

Lời giải:

– 5/5/1789: Hội nghị ba đẳng cấp được nhà vua triệu tập.

– 17/6/1789: Các đại biểu Đẳng cấp thứ ba tự họp thành Hội đồng dân tộc, sau đó tuyên bố là Quốc hội lập hiến, có quyền soạn thảo Hiến pháp, thông qua các đạo luật về tài chính, Nhà vua dùng quân đội để uy hiếp.

– 14/7/1789: quần chúng tấn công nhà tù- pháo đài Ba-xti và giành thắng lợi.

Bài 5 trang 6 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Quan sát hình bên, em hãy:

Điền vào chỗ chấm(…..) ở dưới bước ảnh tên, năm sinh , năm mất nhân vật lịch sử đó:

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 8

Bài 6 trang 7 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Điền vào bảng diễn biến chính của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Lời giải:

Thời gian Tên sự kiện Kết quả
8/1789 Quốc hội thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền Chế độ Quân chủ Lập hiến được thành lập.
21/9/1792 Một Quốc hội mới được bầu ra Nền cộng hòa được thành lập
27/7/1794 Tư sản phản cách mạng tiến hành cuộc đảo chính Thời kì chuyên chính Gia – cô – banh chấm dứt.