Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Bài 1 trang 30 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Sau khi quan sát hình 1, hình 2 và dựa vào nội dung SGK, em hãy:

+) Phát biểu nhận xét của mình về tình hình kinh tế và xã hội của nước Mĩ ở thập niên 20 của thế kỉ XX, cho biết nước Mĩ có ngành kinh tế nào phát triển. Tại sao?

Lời giải:

Mĩ bước vào thời kì phồn vinh và trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, tài chính quốc tế. Công nghiệp ở nước Mĩ là phát triển nhất vì áp dụng được những thành tựu về khoa học – kĩ thuật.

+) Giải thích nguyên nhân của sự tương phản giữa hai bức tranh đó

Lời giải:

Do sự phát triển kinh tế không đồng đều giữa các khu vực.

Bài 2 trang 31 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Dựa vào nội dung ở mục I: “Nước Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX” trang 93 trong SGK (đoạn in chữ nhỏ). Em hãy tô màu vào biểu đồ dưới đây để thấy rõ được ngành công nghiệp của Mĩ phát triển như thế nào so với thế giới.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 8

Bài 3 trang 31 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Quan sát hình 3, hình 4 dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy:

+) Cho biết hai bức hình đó diễn ra sự kiện gì, ở đâu? Vào thời gian nào?

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 8

+) Trình bày ngắn gọn vai trò của Nhà nước Mĩ trong việc đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933:

Đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng bằng Chính sách mới của Tổng thống Ru – dơ – ven.