Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

Bài 1 trang 24 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Hãy tô hai màu khác nhau vào lược đồ bên trên đề thể hiện hai khối đế quốc: khối “Liên minh” và khối “Hiệp ước” trong chiến tranh thế giới thứ nhất

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 8

Bài 2 trang 24 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Trình bày tóm tắt diễn biến chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Lời giải:

– Giai đoạn 1 (1914 – 1916): Khối Liên minh tấn công khối Hiệp ước. từ năm 1916, chiến tranh chuyển sang giai đoạn cầm cự ở cả hai phe.

– Giai đoạn 2 (1916 – 1918):Hiệp ước phản công, phe Liên minh thất bại và đầu hàng.

Bài 3 trang 24 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Trình bày kết cục, tính chất của Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Lời giải:

– Kết cục: gây nhiều tai họa cho nhân loại.

– Tính chất: là cuộc chiến tranh phi nghĩa.