Bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)

Bài 1 trang 24 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Dựa vào nội dung bài học, em hãy:

a. Ghi những thông tin cần thiết mà em cho là đúng vào bảng thống kê dưới đây về tổ chức bộ máy cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc: Nhà Triệu, nhà Hán, nhà Tùy, nhà Đường.

Lời giải:

Triều đại Tổ chức bộ máy cai trị
Nhà Triệu Chia nước ta làm 2 quận, sáp nhập vào quốc gia Nam Việt
Nhà Hán Chia nước ta làm 3 quận, sáp nhập vào bộ Giao Chỉ
Nhà Tùy, nhà Đườngtd> Chia nước ta làm nhiều châu

b. Điền những thông tin cần thiết về những chuyển biến kinh tế, văn hóa và xã hội của nước ta thời Bắc thuộc vào bảng thống kê dưới đây.

Lời giải:

Những chuyển biến về kinh tế Những chuyển biến về xã hội
– Công cụ bằng sắt ngày càng được sử dụng phổ biến trong sản xuất nông nghiệp. Mở rộng diện tích canh tác, chú trong thủy lợi nên năng suất lúa tăng hơn trước.

– Thủ công nghiệp, thương mại có sự chuyển biến đáng kể, nhiều ngành nghề thủ công mới xuất hiện

– Nhân dân ta tiếp nhận và Việt hóa những yếu tố tích cực của nền văn hóa Trung Hoa.

Nhân dân ta không bị đồng hóa, tiếng Việt vẫn được bảo tồn. Các phong tục tập quán như ăn trầu, nhuộm răng,.. vẫn được giữ nguyên.

– Mâu thuẫn bao trùng trong xã hội là mâu thuẫn giữa nhân dân ta với chính quyền đô hộ phương Bắc.Các triều đại phương Bắc tăng cường cai trị đến địa phương nhưng khống chế nổi làng xóm người Việt

Bài 2 trang 25 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Mục đích của các triều đại phương Bắc chia nước ta làm các quận, huyện, châu để làm gì?

X Để xóa bỏ đất nước ta, mở rộng lãnh thổ của chúng
Để đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân ta
Để dễ đồng hóa dân tộc ta hơn

+) Vì sao sau khi đàn áp được cuộc kháng chiến của Hai Bà Trưng, chính quyền đô hộ nhà Hán lại tăng cường việc kiểm soát, cử quan lại người Hán cai trị đến tận cấp huyện?

X Để củng cố chặt chẽ hơn chính quyền đô hộ ở nước ta
X Để kịp thời đàn áp các cuộc nổi dậy của nhân dân ta mới nổ ra ở các huyện
Để không tạo điều kiện thuận lợi cho các quý tộc người Việt tập hợp nhân dân nổi dậy chống chính quyền đô hộ

+) Chính quyền đô hộ từ nhà Hán đến nhà Đường truyền bá Nho giáo vào nước ta, mở một số trường học chữ Hán, bắt nhân dân ta phải thay đổi phong tục, tập quán là nhằm mục đích gì?

Để làm cho nhân dân ta biết chữ Hán
Để làm cho nền văn hóa nước ta phát triển
Để thực hiện chính sách đồng hóa người Việt

Bài 3 trang 25 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là sai (dựa vào bài học và mục V tài liệu tham khảo ở bài 15 SGK).

Lời giải:

+) Mục đích của chính sách cống nạp, độc quyền về muối và sắt (về kinh tế), của chính quyền đô hộ phương Bắc đối với nhân dân ta.

Để làm cho nền kinh tế nước ta phát triển
Để thuận lợi cho nhân dân ta trong việc đóng thuế
X Để bóc lột triệt để nhân dân ta