Bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII

Bài 1 trang 38 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Từ thế kỉ XVI-XVIII ở nước ta có những tôn giáo nào?

X Nho giáo
X Đạo giáo
X Phật giáo
X Thiên Chúa giáo

+) Những biểu hiện nào chứng tỏ Phật giáo được khôi phục?

X Chùa quán được xây dựng thêm
X Chính quyền quan tâm xây dung, sửa sang các chùa
X Nhân dân, quan chức đóng góp, xây dựng và sửa sang chùa
X Nhiều chuông, tượng được đúc

+) Giáo dục thế kỉ XVII-XVIII chú trọng đến nội dung nào?

X Chủ yếu là kinh, sử
Giáo lí Phật giáo
Giáo lí Phật giáo
Hội họa, điêu khắc

+) Đặc điểm của văn học Việt Nam ở các thế kỉ XVI-XVIII được thể hiện như thế nào?

X Dùng chữ Nôm để sáng tác văn học
X Xuất hiện nhiều nhà thơ nổi tiếng
X Hình thành và phát triển trào lưu văn học dân gian
Dùng chữ Hán để sáng tác văn học

+) Khoa học trong các thế kỉ XVI-XVIII đạt được thành tựu trên các mặt nào?

X Sử học
X Triết học
X Địa lí
X Y học

Bài 2 trang 38 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Dựa vào nội dung SGK, em hãy hoàn thiện bảng sau:

Dựa vào nội dung SGK, em hãy hoàn thiện bảng sau:

Lời giải:

Tên loại hình nghệ thuật Thành tựu đạt được
Kiến trúc, điêu khắc Tiếp tục phát triển với các công trình có giá trị như chùa Thiên Mụ, tượng Phật bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay, tượng La Hán chùa Tây Phương
Nghệ thuật dân gian Hình thành và phát triển, phản ánh đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
Nghệ thuật sân khấu Phát triển với nhiều loại hình phong phú