Bài 16: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) (Tiếp theo)

Bài 1 trang 26 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Dựa vào bài học và quan sát lược đồ dưới đây, em hãy dùng bút chì màu đỏ vẽ mũi tên chỉ đường tiến quân của Hai Bà Trưng đánh đuổi quân Hán do Tô Định cầm đầu, giành lại độc lập năm 40 vào lược đồ Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 10

Bài 2 trang 26 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Điền vào các cột của bảng thống kê dưới đây những niên đại quan trọng về các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta trong thời kì Bắc thuộc đã giành được thắng lợi.

Lời giải:

Tên cuộc khởi nghĩa Năm bùng nổ Năm giành thắng lợi Thời gian tồn tại của chính quyền độc lập
Khởi nghĩa Hai Bà Trưng Năm 40 Năm 40 2 năm
Khởi nghĩa Lý Bí Năm 542 Năm 542 61 năm
Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ Năm 905 Năm 905 26 năm
Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược của Ngô Quyền Năm 938 Năm 938 6 năm

Bài 3 trang 27 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Dựa vào bài học và quan sát lược đồ sau, em hãy:

a. Trình bày tóm tắt diến biến chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền bằng cách tô màu đỏ vào những kí hiệu chỉ quân ta đánh nhử, phục kích và tấm công; màu xanh vào những kí hiệu chỉ quân địch tiến đánh và rút chạy.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 10

b. Đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

X Kết thúc hoàn toàn thời kì Bắc thuộc, mở ra một thời đại mới của dân tộc Việt Nam – độc lập lâu dài
X Cổ vũ nhân dân ta có thêm sức mạnh tinh thần và bài học kinh nghiệm để đánh bại quân xâm lược Tống
Chỉ có ý nghĩa nhất thời ở thế kỉ X

 

Bài 4 trang 27 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Những nguyên nhân nào đã đưa đến thắng lợi trong phong trào đấu tranh giành độc lập, tự chủ của nhân dân ta trong thời Bắc thuộc. Nếu nhận thấy chưa đủ các nguyên nhân thắng lợi, thì em hãy điền bổ sung vào các dòng có dấu (…) dưới đây.

Lời giải:

Chính quyền đô hộ yếu kém
Lực lượng quân sự của chính quyền đô hộ ít. Quân lính bạc nhược
X Nhân dân ta có lòng yêu nước, quyết không chịu làm nô lệ
X Người lãnh đạo tài giỏi
X Nghệ thuật quân sự độc đáo