Bài 26: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân

Bài 1 trang 41 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Giai cấp thống trị trong xã hội thời Nguyễn bao gồm những giai cấp nào?

Nông dân
Công nhân
X Vua quan, địa chủ, cường hào
Thợ thủ công

+) Giai cấp bị trị trong xã hội thời Nguyễn bao gồm những giai cấp nào?

X Nông dân, thợ thủ công
X Nô lệ
Công nhân
Tư sản

+) Điểm mới trong cuộc đấu tranh của nông dân thời Nguyễn so với các triều đại trước là gì?

Phong trào lan rộng khắp cả nước
Có sự tham gia của các dân tộc thiểu số ít người
X Có sự tham gia của binh lính triều đình
Do giai cấp tư sản lãnh đạo

+) Người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa dưới danh nghĩa “phù Lê” là ai?

Nông Văn Vân
Cao Bá Quát
X Tù trưởng họ Quách
Phan Bá Vành

Bài 2 trang 41 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Hoàn thành bảng thống kê sau:

Lời giải:

STT Sự kiện Địa điểm Thời gian
1 Khởi nghĩa Phan Bá Vành Nam Định, Thái Bình, Hải Dương 1821-1827
2 Khởi nghĩa Cao Bá Quát Hà Tây 1854-1855
3 Khởi nghĩa Lê Văn Khôi Gia Định 1833-1835
4 Khởi nghĩa Nông Văn Vân Cao Bằng 1833-1835
5 Khởi nghĩa của người Mường ở Hòa Bình và Tây Thanh Hóa Hòa Bình, Thanh Hóa 1832-1838
6 Khởi nghĩa của người Khơme Tây Nam Kì 1840-1848

 

Bài 3 trang 41 Tập bản đồ Lịch Sử 10: So với các triều đại trước cuộc đấu tranh của nông dân dưới thời Nguyễn có điểm gì khác?

Lời giải:

– Về thời gian: Các triều đại trước các cuộc đấu tranh của nông dân nổ ra vào cuối triều đại thì nhà Nguyễn các cuộc đấu tranh của nông dân nổ ra ngay đầu triều đại.

– Về quy mô, số lượng: nhà Nguyễn số lượng các cuộc khởi nghĩa nông dân lớn hơn (trên 400 cuộc) trên địa bàn rộng khắp cả nước.

– Lực lượng tham gia: đông đảo hơn các triều đai trước bao gồm đông đảo các tầng lớp nhân dân kể cả binh lính trong quân đội triều đình và người dân tộc thiểu số.

Bài 4 trang 42 Tập bản đồ Lịch Sử 10: So sánh tình hình xã hội nước ta nửa đầu thế kỉ XIX với thế kỉ XVIII.

Lời giải:

– Giống nhau:

+ Tình hình xã hội nước ta nửa đầu thế kỉ XIX với thế kỉ XVIII đều khủng hoảng sâu sắc, giai cấp thống trị ra sức bóc lột nhân dân.

+ Mâu thuẫn xã hội trở nên gay gắt.

+ Bùng nổ nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân.

– Khác nhau:

+ Mâu thuẫn xã hội thế kỉ XVIII xay ra khi các tập đoàn phong kiến Lê – Trịnh lâm vào tình trạng khủng hoảng.

+ Mâu thuẫn xã hội dưới triều Nguyễn nổ ra ngay khi triều Nguyễn mới thành lập.

Bài 5 trang 42 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Điền địa danh nơi diễn ra các cuộc đấu tranh lớn của nhân dân và binh lính đầu thế kỉ XIX vào chỗ chấm (…) ở lược đồ dưới đây:

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 10