Bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX

Bài 1 trang 51 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Dựa vào nội dung bài học và quan sát lược đồ dưới đây, em hãy:

a. Đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Lời giải:

Đức vẫn là nước nông nghiệp, kinh tế phát triển chậm chạp
X Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhanh chóng, đưa Đức từ nước nông nghiệp trở thành nước công nghiệp
X Đất nước bị chia sẻ thành nhiều vương quốc lớn nhỏ
Nước Đức vẫn bị nước Áo xâm chiếm và thống trị

+) Quá trình thống nhất nước Đức diễn ra dưới hình thức nào?

Đấu tranh nghị trường để xóa bỏ tình trạng đất nước bị chia sẻ
Tiến hành cải cách dân chủ để thống nhất các vương quốc
Gây chiến tranh với Áo để giải phóng đất nước khỏi sự nô dịch của Áo
X Gây chiến tranh với các nước láng giềng như Đan Mạch, Áo, Pháp để gạt bỏ những ảnh hưởng của các nước này, thống nhất đất nước.

b. Tô màu khác nhau (theo chỉ dẫn của bảng chú giải) lên lược đồ để thấy được diễn biến quá trình thống nhất nước Đức.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 10

c. Nêu nhận xét về đặc điểm, tính chất của cuộc đấu tranh thống nhất nước Đức.

Lời giải:

– Đặc điểm:

+ Được tiến hành bằng gây chiến tranh với các nước Đan Mạch, Áo, Pháp để gạt bỏ những ảnh hưởng của các nước này, thống nhất đất nước.

+ Lãnh đạo: Tư sản, quý tộc.

– Tính chất: Mang tính chất của một cuộc cách mạng tư sản.

Bài 2 trang 52 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Dựa vào nội dung bài học và quan sát lược đồ dưới đây, em hãy:

a. Tô màu khác nhau (theo chỉ dẫn của bảng chú giải) lên lược đồ để thấy được diễn biến quá trình thống nhất Italia.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 10

b. Cuộc đấu tranh thống nhất Italia có tính chất, ý nghĩa gì?

Lời giải:

– Tính chất: Mang tính chất của một cuộc cách mạng tư sản.

– Ý nghĩa:

+ Lật đổ sự thống trị của đế quốc Áo và các thế lực phong kiến bảo thủ I-ta-li-a.

+ Tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Bài 3 trang 52 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Quan sát hình 67 – Tổng thống Lincôn thẩm duyệt bản Tuyên ngôn Giải phóng nô lệ – trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy:

a. Đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Bản Tuyên ngôn Giải phóng nô lệ ra đời trong hoàn cảnh nào?

Cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
X Nội chiến Mĩ (1861-1865)
Đấu tranh giữa nô lệ với tư sản và chủ trại miền Bắc ở Mĩ
Đấu tranh giữa nô lệ với chủ nô miền Nam ở Mĩ

+) Bản Tuyên ngôn Giải phóng nô lệ được ban hành ngày nào?

Ngày 4-7-1776
Ngày 12-4-1861
X Ngày 1-1-1863
Ngày 9-4-1865

b. Cuộc nổi chiến (1861-1865) ở Mĩ có ý nghĩa gì?

Lời giải:

– Là cuộc cách mạng lần thứ hai của Mĩ.

– Xóa bỏ chế độ nô lệ ở miền Nam, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở khu vực này.

– Tạo điều kiện cho nền kinh tế Mĩ phát triển.