Bài 12: Độ to của âm

Bài C1 (trang 34 SGK Vật Lý 7): Quan sát dao dộng của đầu thước, lắng nghe âm điền vào bảng 1:

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7

 Bài C2 (trang 35 SGK Vật Lý 7): Từ những dữ liệu thu thập trên, hãy chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

Đầu thước lệch khỏi vị trí cân bằng càng…, biên độ dao động càng…, âm phát ra càng …..

Lời giải:

Đầu thước lệch khỏi vị trí cân bằng càng nhiều, biên độ dao động càng lớn, âm phát ra càng to.

 Bài C3 (trang 35 SGK Vật Lý 7): Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

Quả cầu bấc lệch càng …, chứng tỏ biên độ dao động của mặt càng …, tiếng trống càng …..

Lời giải:

Quả cầu bấc lệch càng nhiều, chứng tỏ biên độ dao động của mặt càng lớn, tiếng trống càng to.

Kết luận: Âm phát ra càng to khi biên độ dao động của nguồn âm càng lớn.

 Bài C4 (trang 36 SGK Vật Lý 7): Khi gảy mạnh một dây đàn, tiếng đàn sẽ to hay nhỏ? Tại sao?

Lời giải:

Gảy mạnh dây đàn thì tiếng đàn sẽ kêu to vì biên độ dao động của dây đàn lớn.

 Bài C5 (trang 36 SGK Vật Lý 7): Hãy so sánh biên độ dao động của điểm giữa sợi dây đàn (điểm M) trong hai trường hợp vẽ ở hình 12.3.

Lời giải:

Biên độ dao động của điểm M ở giữa sợi dây đàn hình 12.3a lớn hơn ở hình 12.3b

 Bài C6 (trang 36 SGK Vật Lý 7): Khi máy thu thanh phát ra âm to, âm nhỏ thì biên độ dao động của màng loa khác nhau như thế nào?

Lời giải:

Máy thu thanh phát ra âm to → biên độ dao động của màng loa lớn.

Máy thu thanh phát ra âm nhỏ → biên dộ dao dộng của màng loa nhỏ.

 Bài C7 (trang 36 SGK Vật Lý 7): Hãy ước lượng độ to của tiếng ồn trên sân trường giờ ra chơi nằm trong khoảng nào?

Lời giải:

Tiếng ồn trên sân trường giờ ra chơi khoảng 40 dB đến 60 dB [từ tiếng nói thường đến tiếng nói to (nhạc to)]