Bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện

Bài C1 (trang 72 SGK Vật Lý 7): 

Quan sát số chỉ của vôn kế. Nêu nhận xét về hiệu điện thế giữa hai dầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch.

Lời giải:

Kim vôn kế chỉ 0

Bài C2 (trang 72 SGK Vật Lý 7): 

Đọc và ghi số chỉ của ampe kế, của vôn kế lần lượt thì ngắt và đóng công tắc vào bảng 1.

Lời giải:

Học sinh đọc và ghi số chỉ trên ampe kế, lần lượt khi ngắt điện K hở và khi đóng.

Bài C3 (trang 73 SGK Vật Lý 7): 

Từ kết quả thí nghiệm 1 và 2 trên đây, hãy viết đầy đủ các câu sau:

– Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng không thì … dòng điện chạy qua bóng đèn.

– Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng … thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng …

Lời giải:

– Khi K hở: Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng không thì không có dòng điện chạy qua bóng đèn.

– Khi K đóng: Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng lớn.

Bài C4 (trang 73 SGK Vật Lý 7):

 Một bóng đèn có ghi 2,5 V. Hỏi phải mắc đèn này vào hiệu điện thế là bao nhiêu để nó sáng không bị hỏng?

Lời giải:

Để đèn (có ghi 2,5 V) sáng bình thường thì điện thế nguồn điện bằng điện thế định mức của đèn.

Vậy Unguồn điện = 2,5 V.

Bài C5 (trang 73 SGK Vật Lý 7): 

Hãy quan sát các hình 26.3a và b để tìm hiểu sự tương tự giữa một số bộ phận trong các hình này. Từ đó tìm từ, cụm từ thích hợp cho trong ngoặc (hiệu điện thế, nguồn điện, chênh lệch mức nước, dòng điện, dòng nước) điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a. Khi có sự … giữa hai điểm A và B thì có … chảy từ A đến B.

b. Khi có … giữa hai đầu bóng đèn thì có … chạy qua bóng đèn.

c. Máy bơm nước tạo ra sự … tương tự như … tạo ra …

Lời giải:

a. Khi có sự chênh lệch mực nước giữa hai điểm A và B thì có dòng nước chảy từ A đến B.

b. Khi có hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn thì có dòng điện chạy qua bóng đèn.

c. Máy bơm nước tạo ra sự chênh lệch mực nước tương tự như nguồn điện tạo ra hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn.

Bài C6 (trang 74 SGK Vật Lý 7): 

Trong những trường hợp nàọ dưới đây có hiệu điện thế bằng không (không có hiệu diện thế)?

A. Giữa hai bóng đèn điện đang sáng

B. Giữa hai cực của pin còn mới

C. Giữa hai cực của bóng đèn pin được tháo rời khỏi đèn pin

D. Giữa hai cực của acquy đang thắp sáng đèn của xe máy.

Lời giải:

Chọn C

Bài C7* (trang 74 SGK Vật Lý 7): 

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 26.4. Biết rằng khi công tắc đóng thì đèn sáng. Hỏi khi công tắc ngắt thì giữa hai điểm nào có hiệu điện thế (khác không)?

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7

A. Giữa hai điểm A và B

B. Giữa hai điểm E và C

C. Giữa hai điểm D và E

D. Giữa hai điểm A và D.

Lời giải:

Chọn câu A vì điểm B nối cực (+) và điểm A nối với cực (-) của nguồn điện.

Bài C8* (trang 74 SGK Vật Lý 7):

 Vôn kế trong sơ đồ nào trong bình 26.5 có số chỉ khác không?

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7

Lời giải:

Khi mắc đúng vôn kế vào giữa hai cực của nguồn điện (hay pin) thì số chỉ của nó sẽ khác 0 (không).

→ Chọn câu C (vì chốt + và chốt B của vôn kế lần lượt được nối đúng với cực (+) và cực (-) của nguồn điện bằng dây dẫn không bị ngắt mạch.)