Bài 28: Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch song song

Bài C1 (trang 79 SGK Vật Lý 7): 

Quan sát hình 28.1a và b để nhận biết hai bóng đèn được mắc song song:

– Hai điểm nào là hai điểm nối chung của các bóng đèn?

– Đoạn mạch nối mỗi đèn với hai điểm chung là mạch rẽ. Đó những mạch rẽ nào?

– Đoạn mạch nối hai điểm chung với nguồn điện là mạch chính Hãy cho biết đâu là mạch chính?

Lời giải:

Hai điểm M và N là hai điểm nối chung của các bóng đèn.

– Các mạch rẽ: M12N và M34N

– Mạch chính gồm đoạn nối điểm M với cực dương và đoạn nối điểm N qua công tắc tới cực của nguồn điện.

Bài C2 (trang 79 SGK Vật Lý 7): 

Hãy mắc mạch điện như hình 28.la.

– Đóng công tắc, quan sát độ sáng các đèn.

– Tháo một bóng đèn, đồng công tắc. Quan sát độ sáng bóng đèn còn lại và nêu nhận xét về độ sáng của nó so với trước đó.

Đóng ngắt điện quan sát độ sáng của 2 đèn; ngắt mạch, tháo Đ1 hoặc Đ2 khỏi mạch → đóng ngắt điện ta thấy bóng đèn còn lại trong mạch có độ sáng như lúc đầu.

Bài C3 (trang 80 SGK Vật Lý 7):

 Hãy cho biết vôn kế được mắc như thế nào với đèn 1 và đèn 2.

a. Đóng công tắc, đọc và ghi số chỉ U12 của vôn kế vào bảng 1 của bảng báo cáo.?

b. Làm tương tự để đo hiệu điện thế U34 và UMN

Lời giải:

→ Mắc song song vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu 1 và 2 của bóng đèn Đ1

* Đọc và ghi số chỉ của vôn kế ta được U12

→ Mắc song song vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu 3 và 4 của bóng đèn Đ2

* Đọc và ghi số chỉ của vôn kế ta được U34

→ Mắc song song vôn kế vào đoạn mạch MN để đo hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch MN ta được UMN

Ta thấy: UMN = U12 = U34

Bài C4 (trang 80 SGK Vật Lý 7): 

Hoàn thành nhận xét 2c trong bản báo cáo

Lời giải:

Nhận xét: Hiệu điện thế giữa hai đầu của các đèn mắc song song là U12 và U34. Hiệu điện thế giữa hai điểm chung là UMN và

U12 = U34 = UMN

– Đo cường độ dòng điện trong đoạn mạch song song:

– Mắc nối tiếp ampe kế với đèn Đ1, đóng ngắt điện K, đọc số chỉ trên ampe kế ta được I1

– Mắc nối tiếp ampe kế với đèn Đ2, đóng ngắt điện K, đọc số chỉ trên ampe kế ta được I2.

– Mắc nối tiếp ampe kế vào mạch chính, đóng ngắt điện K, đọc số chỉ trên ampe kế ta được I: gọi là cường độ dòng điện trong I mạch chính.

Ta thấy: I = I1+ I2.

Bài C5 (trang 80 SGK Vật Lý 7): 

Hoàn thành nhận xét 3b trong bản báo cáo

Lời giải:

Nhận xét: Cường độ dòng điện mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện mạch rẽ

I = I1+ I2.