Bài 9: Tổng kết chương 1: Quang học

Bài 2 (trang 25 SGK Vật Lý 7): 

Chọn câu phát biểu đúng trong các câu dưới đây nói về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng:

A. Ảnh ảo bé hơn vật và ở gần gương hơn vật

B. Ảnh ảo bằng vật và cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương.

C. Ảnh hứng được trên màn và lớn bằng vật;

D. Ảnh không hứng được trên màn và bé hơn vật

Lời giải:

Chọn B

 Bài 3 (trang 25 SGK Vật Lý 7): 

Định luật truyền của ánh sáng:

Trong môi trường… và…., ánh sáng truyền đi theo…

Lời giải:

Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.

 Bài 4 (trang 25 SGK Vật Lý 7): 

Tia sáng khi gặp gương phẳng thì bị phản xạ lại theo định luật phản xạ ánh sáng:

a) Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với… và đường…

b) Góc phản xạ bằng …

Lời giải:

a) Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến.

b) Góc phản xạ bằng góc tới.

Bài 5 (trang 25 SGK Vật Lý 7):

 Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh gì ? Độ lớn của ảnh và khoảng cách từ ảnh đến gương thế nào so với độ lớn của vật và khoảng cách từ vật đến gương ?

Lời giải:

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo bằng vật và cách gương một khoảng bằng khoảng

 

Bài 6 (trang 25 SGK Vật Lý 7): 

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có những tính chất gì giống và khác với ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng ?

Lời giải:

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi giống ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng ở tính chất đều là ảnh ảo; khác ở tính chất, ảnh tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn ảnh tạo bởi gương phẳng.

 

Bài 7 (trang 25 SGK Vật Lý 7): 

Khi vật ở khoảng nào thì gương cầu lõm cho ảnh ảo ? Ảnh này lớn hơn hay nhỏ hơn vật ?

Lời giải:

Khi một vật ở gần sát gương cầu lõm ảnh của vật này qua gương lớn hơn vật.

 

Bài 8 (trang 25 SGK Vật Lý 7):

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7Lời giải:

– Ảnh tạo bởi gương cầu lõm không hứng được trên màn chắn và lớn hơn vật

– Ảnh tạo bởi gương cầu lồi không hứng được trên màn chắn và nhỏ hơn vật

– Ảnh tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn và bằng vật.

 

Bài 9 (trang 25 SGK Vật Lý 7): 

Cho một gương phẳng và một gương cầu lồi cùng kích thước. So sánh vùng nhìn thấy của chúng khi đặt mắt ở cùng một vị trí so với các gương.

Lời giải:

Vùng nhìn thấy trong gương cầu lồi lớn hơn vùng nhìn thấy trong gương phẳng có cùng kích thước.

 
 

II – VẬN DỤNG

Bài C1 (trang 26 SGK Vật Lý 7):

 Có hai điểm sáng S1, S2 đặt trước gương phẳng như hình 9.1.

a. Hãy vẽ ảnh của mỗi điểm tạo bởi gương.

b. Vẽ hai chùm tia tới lớn nhất xuất phát từ S1, S2 và hai chùm tia phản xạ tương ứng trên gương.

c. Để mắt trong vùng nào sẽ nhìn thấy đồng thời ảnh của cả ha điểm sáng trong gương? Gạch chéo vùng đó.

Lời giải:Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7

 Bài C2 (trang 26 SGK Vật Lý 7):

 Một người đứng trước ba cái gương (gương phẳng, gương cầu lồi gương cầu lõm), cách các gương một khoảng bằng nhau. Quan sát ảnh ảo của mình trong ba gương sẽ thấy chúng có tính chất gì giống nhau, khác nhau.

Lời giải:

– Giống nhau: Các ảnh nhìn thấy trong ba gương (phẳng, lồi, lõm) đều là ảnh ảo.

– Khác nhau:

    + Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng bằng người đứng trước gương.

    + Ảnh tạo bởi gương cầu lồi bé hơn người đứng trước gương.

    + Ảnh tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn người đứng trước gương.

 Bài C3 (trang 26 SGK Vật Lý 7): Có bốn học sinh đứng ở bốn vị trí quanh một cái tủ đứng như trong hình 9.2: Hãy chỉ ra những cặp học sinh có thể nhìn thấy nhau. Đánh dấu vào bảng sau đây những cặp đó.

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7