BÀI 49: Mắt cận và mắt lão

Bài C1 (trang 131 SGK Vật Lý 9):

 Hãy chọn những biểu hiện mà em cho là triệu chứng của tật cận thị.

– Khi đọc sách, phải đặt sách gần mắt hơn bình thường.

– Khi đọc sách, phải đặt sách xa mắt hơn bình thường.

– Ngồi dưới lớp, nhìn chữ viết trên bảng thấy mờ.

– Ngồi trong lớp, nhìn không rõ các vật ở ngoài sân trường.

Lời giải:

Những biểu hiện của tật cận thị:

– Khi đọc sách, phải đặt sách gần mắt hơn bình thường.

– Ngồi dưới lớp, nhìn chữ viết trên bảng thấy mờ.

– Ngồi trong lớp, nhìn không rõ các vật ở ngoài sân trường.

Bài C2 (trang 131 SGK Vật Lý 9): 

Mắt cận không nhìn rõ các vật ở xa hay ở gần mắt? Điểm cực viễn Cv của mặt cận ở xa hay gần hơn mắt bình thường?

Lời giải:

Mắt cận không nhìn rõ những vật ở xa mắt. Điểm cực viễn Cv của mắt cận ở gần mắt hơn bình thường.

Bài C3 (trang 131 SGK Vật Lý 9): 

Nếu có một kính cận, làm thế nào để biết đó là một thâu kính phân kì?

Lời giải:

Nếu kính đó cho ảnh ảo nhỏ hơn vật thì đó là thấu kính phân kì.

Bài C4 (trang 131 SGK Vật Lý 9): 

Giải thích tác dụng của kính cận.

Lời giải:

Kính cận giúp mắt nhìn rõ vật nằm xa hơn điểm cực viễn của mắt.

Bài C5 (trang 132 SGK Vật Lý 9): 

Nếu có một kính lão, làm thế nào để biết đó là một thấu kính hội tụ?

Lời giải:

Nếu kính đó cho ảnh ảo lớn hơn vật thì đó là thấu kính hội tụ.