Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN

Trả lời câu hỏi Sinh 9 Bài 17 trang 51: Quan sát hình 17.1 và so sánh cấu tạo của ARN và AND thông qua bảng 17.

Trả lời:

Bảng 17. So sánh ARN và ADN

Đặc điểm ARN ADN
Số mạch đơn 1 2
Các loại đơn phân A, U, G, X A, T, G, X

Trả lời câu hỏi Sinh 9 Bài 17 trang 52: Quan sát hình 17.2 và trả lời các câu hỏi sau:

– Một phân tử ARN được tổng hợp dựa vào một hay hai mạch đơn của gen ?

– Các loại Nucleotit nào liên kết với nhau để tạo cặp trong quá trình hình thành mạch ARN ?

– Có nhận xét gì về trình tự các loại đơn phân trên mạch ARN so với mỗi mạch đơn của gen ?

Trả lời:

– ARN được tổng hợp dựa trên một mạch đơn của gen. Mạch này được gọi là mạch khuôn.

– Trong quá trình hình thành mạch ARN, các loại nucleotit trên mạch khuôn của ADN và ở môi trường nội bào liên kết với nhau thành cặp theo NTBS: A-U; T-A; G-X ; X-G.

– Trình tự của các loại đơn phân trên mạch ARN tương tự như trình tự các loại đơn phân trên mạch bổ sung của mạch khuôn, trong đó T được thay thế bằng U

Bài 1 (trang 53 sgk Sinh học 9) : Nêu những điểm khác nhau cơ bản trong cấu trúc của ARN và ADN.

Lời giải:

ARN ADN
ARN là chuỗi xoắn đơn. ADN là chuỗi xoắn kép hai mạch song song.
ARN có 4 loại nuclêôtit là A, U, G, X. ADN có 4 loại nuclêôtit là A, T, G, X.
Thuộc đại phân tử nhưng kích thước và khối lượng nhỏ hơn ADN Thuộc đại phân tử có kích thước và khối lượng lớn đạt đến hàng triệu, hàng chục triệu đơn vị cacbon.
Có liên kết Hiđro giữa hai mạch đơn. Không có liên kết Hiđro.

 

Bài 2 (trang 53 sgk Sinh học 9) : ARN được tổng hợp dựa trên những nguyên tắc nào? Nêu bản chất của mối quan hệ theo sơ đồ gen → ARN

Lời giải:

– ARN được tổng hợp dựa trên các nguyên tắc :

+ Nguyên tắc khuôn mẫu: quá trình tổng hợp dựa trên một mạch đơn của gen làm khuân mẫu.

+ Nguyên tắc bổ sung: trong đó A liên kết với U, T liên kết với A, G liên kết với X và X liên kết với G.

– Bản chất của mối quan hệ theo sơ đồ gen – ARN : Trình tự các nuclêôtit trên mạch khuân của gen quy định trình tự sắp xếp các nuclêôtit trên mạch ARN.

Bài 3 (trang 53 sgk Sinh học 9) : Một đoạn mạch của gen có cấu trúc như sau:

Giải bài 3 trang 53 sgk Sinh 9 | Để học tốt Sinh 9

Xác định trình tự các đơn phân của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ mạch 2.

Lời giải:

Trình bày các đơn phân của mạch ARN được tổng hợp từ mạch hai là:

A– U – G – X – U – X – G

Bài 4 (trang 53 sgk Sinh học 9) : Một đoạn mạch ARN có trình tự các nuclêôtit như sau:

A– U – G – X – U – U – G – A – X

Xác định trình tự các nuclêôtit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN nói trên.

Lời giải:

Đoạn mạch ARN có trình tự các nuclêôtit như sau:

A– U – G – X – U – U – G – A – X

Vậy trình tự các nuclêôtit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN là:

Giải bài 4 trang 53 sgk Sinh 9 | Để học tốt Sinh 9

Bài 5 (trang 53 sgk Sinh học 9) : Loại ARN nào sau đây có chức năng truyền đạt thông tin truyền?

a) ARN vận chuyển

b) ARN thông tin

c) ARN ribôxôm

d) Cả 3 loại ARN trên.

Lời giải:

Đáp án: b.