Bài 16: ADN và bản chất của gen

Trả lời câu hỏi Sinh 9 Bài 16 trang 48: Quan sát hình 16 và trả lời các câu hỏi sau :

– Quá trình tự nhân đôi đã diễn ra trên mấy mạch của ADN?

– Trong quá trình tự nhân đôi, các loại nuclêôtit nào liên kết với nhau thành từng cặp?

– Sự hình thành mạch mới ở 2 ADN con diễn ra như thế nào ?

– Có nhận xét gì về cấu tạo giữa 2 ADN con và ADN mẹ?

Trả lời:

– Quá trình tự nhân đôi được diễn ra trên cả hai mạch đơn theo nguyên tắc bổ sung.

– Trong quá trình tự nhân đôi, các loại nuclêôtit trên mạch khuôn và ở môi trường nội bào kết hợp với nhau theo NTBS: A liên kết với T ; G liên kết với X và ngược lại.

– Sự hình thành mạch mới ở 2 ADN con đang dần được hình thành đều dựa trên mạch khuôn của ADN mẹ và ngược chiều nhau.

– Cấu tạo của 2 ADN giống nhau và giống ADN mẹ và một mạch hoàn toàn mới được tổng hợp từ nguyên liệu của môi trường nội bào. Như vậy sự sao chép đã diễn ra theo nguyên tắc giữ lại một nửa hay bán bảo tồn.

Bài 1 (trang 50 sgk Sinh học 9) : Mô tả sơ lược quá trình tự nhân đôi ADN.

Lời giải:

– Quá trình tự nhân đôi của ADN diễn ra trong nhân tế bào, tại các NST ở kì trung gian, lúc này NST ở dạng sợi mảnh chưa xoắn.

– Khi bắt đầu quá trình tự nhân đôi, phân tử ADN tháo xoắn, hai mạch đơn tách nhau dần. Các nuclêôtit trên mạch đơn sau khi được tách ra, lần lượt liên kết với các nuclêôtit tự do trong môi trường nội bào để dần hình thành mạch mới. Kết thúc quá trình tự nhân đôi hai phân tử ADN con được tạo thành giống nhau và giống ADN mẹ.

Bài 2 (trang 50 sgk Sinh học 9) : Giải thích vì sao hai ADN con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi lại giống ADN mẹ.

Lời giải:

Quá trình nhân đôi tạo ra 2 ADN con giống ADN mẹ vì quá trình nhân đôi diễn ra theo những nguyên tắc:

– Nguyên tắc bổ sung: Mạch mới của ADN con được tổng hợp dựa trên mạch khuân của ADN mẹ. Các nuclêôtit ở mạch khuôn liên kết với các nuclêôtit tự do trong môi trường nội bào theo nguyên tắc: A liên kết với T, G liên kết với X và ngược lại.

– Nguyên tắc giữ lại một nửa (bán bảo toàn): Trong mỗi ADN con có 1 mạch của ADN mẹ (mạch cũ), mạch còn lại được tổng hợp mới.

Bài 3 (trang 50 sgk Sinh học 9) : Nêu bản chất hoá học và chức năng của gen.

Lời giải:

– Bản chất hoá học của gen: Gen là một đoạn của phân tử ADN có chức năng di truyền xác định.

– Chức năng của gen là lưu trữ và truyền đạt thông tin di truyền. Chủ yếu ở đây đề cập tới gen cấu trúc mang thông tin quy định cấu trúc của một loại prôtêin.

Bài 4 (trang 50 sgk Sinh học 9) : Một đoạn mạch ADN có cấu trúc như sau:

Giải bài 4 trang 50 sgk Sinh 9 | Để học tốt Sinh 9

Viết cấu trúc của hai đoạn ADN con được tạo thành sau khi đoạn mạch ADN mẹ nói trên kết thúc quá trình tự nhân đôi.

Lời giải:

Giải bài 4 trang 50 sgk Sinh 9 | Để học tốt Sinh 9