Bài 9: Nguyên phân

Trả lời câu hỏi Sinh 9 Bài 9 trang 27: Quan sát hình 9.2 và ghi vào bảng 9.1 về mức độ đóng, duỗi xoắn nhiều hay ít.

Trả lời:

Bảng 9.1. Mức độ đóng duỗi, xoắn của NST quan các kì

Hình thái NST Kì trung gian Kì đầu Kì giữa Kì sau Kì cuối
– Mức độ duỗi xoắn – Cực đại – Không – Không – Ít – Tháo xoắn hoàn toàn
– Mức độ đóng xoắn – Không – ít – Cực đại – Không – Không

Trả lời câu hỏi Sinh 9 Bài 9 trang 28: Dựa vào những thông tin nêu trên, hãy điền nội dung thích hợp vào bảng 9.2

Trả lời:

Bảng 9.2. Những diễn biến cơ bản của NST ở các kì của nguyên phân

Các kì Những diễn biến cơ bản của NST
Kì trung gian NST bắt đầu đóng xoắn và co ngắn nên có hình thái rõ rệt. Các NST kép đính vào thoi phân bào ở tâm động
Kì đầu Các NST kép đóng xoắn cực đại. Các NST xếp thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào
Kì giữa NST kép tách nhau ở tâm động thành hai NST đơn phân li độc lập về 2 cực của tế bào
Kì cuối Các NST đơn dãn xoắn, ở dạng sợi mảnh dần thành nhiễm sắc chất

 

Bài 1 (trang 30 sgk Sinh học 9) : Những biến đổi hình thái của NST được biểu hiện qua sự đóng và duỗi xoắn điển hình ở các kì nào? Tại sao nói sự đóng và duỗi xoắn của NST có tính chất chu kì?

Lời giải:

– Hình thái của NST được biểu hiện qua sự đóng và duỗi xoắn điển hình ở kì giữa và kì trung gian. Ở kì giữa NST co ngắn và đóng xoắn cực đại (dạng đăc trưng), ở kì trung gian NST duỗi xoắn hoàn toàn (dạng sợi dài mảnh duỗi xoắn).

– Sự đóng và duỗi xoắn của NST có tính chu kì vì: Vì sự đóng và duỗi xoắn được lặp đi lặp lại giống nhau trong mỗi chu kì của tế bào.

Bài 2 (trang 30 sgk Sinh học 9) : Sự tự nhân đôi của NST diễn ra ở kì nào của chu kì tế bào?

a) Kì đầu

b) Kì giữa

c) Kì sau

d) Kì trung gian

Lời giải:

Đáp án: d.

Bài 3 (trang 30 sgk Sinh học 9) : Nêu những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân.

Lời giải:

Kì đầu – Thoi phân bào được hình thành nối liền hai cực tế bào, màng nhân và nhân con tiêu biến.

– Các NST kép bắt đầu đóng xoắn, co ngắn, có hình thái rõ rệt và tâm động đính vào các sợi tơ của thoi phân bào.

Kì giữa Các NST kép đóng xoắn cực đại và xếp thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.
Kì sau 2 crômatit từng NST kép tách nhau ở tâm động thành hai NST đơn phân li về hai cực của tế bào nhờ sự co rút của sợi tơ thuộc thoi phân bào.
Kì cuối Tới 2 cực, các NST dãn xoắn, dài ra ở dạng sợi mảnh.

Kết quả của nguyên phân là từ một tế bào mẹ cho ra 2 tế bào con có bộ NST giống nhau và giống hệt bộ NST của tế bào mẹ (2n NST)

Bài 4 (trang 30 sgk Sinh học 9) : Ý nghĩa cơ bản của quá trình nguyên phân là gì?

a) Sự phân chia đồng đều chất nhân của tế bào mẹ cho hai tế bào con.

b) Sự sao chép nguyên vẹn bộ NST của tế bào mẹ cho hai tế bào con.

c) Sự phân li đồng đều của các crômatit về hai tế bào con.

d) Sự phân chia đồng đều chất tế bào của tế bào mẹ cho hai tế bào con.

Lời giải:

Đáp án: b

Bài 5 (trang 30 sgk Sinh học 9) : Ở ruồi giấm 2n=8. Một tế bào ruồi giấm đang ở kì sau của nguyên phân. Số NST trong tế bào đó bằng bao nhiêu trong các trường hợp sau?

a) 4

b) 8

c) 16

d) 32.

Lời giải:

Đáp án: c