Bài 20: Sự nở vì nhiệt của chất khí

Bài C1 (trang 62 SGK Vật Lý 6):

 Có hiện tượng gì xảy ra với giọt nước màu trong ống thủy tinh khi bàn tay áp vào bình cầu? Hiện tượng này chứng tỏ thể tích không khí trong bình thay đổi thế nào?

Lời giải:

Khi bàn tay áp vào bình cầu có hiện tượng: giọt nước di chuyển lên phía trên. Hiện tượng này chứng tỏ thể tích của không khí đã tăng khi nóng lên.

 Bài C2 (trang 62 SGK Vật Lý 6):

 Khi ta thôi không áp tay vào bình cầu, có hiện tượng xảy ra với giọt nước màu trong ống thuỷ tinh? Hiện tượng này chứng tỏ điều gì?

Lời giải:

Khi ta thôi không áp tay vào bình cầu, có hiện tượng giọt nước dịch chuyển xuống phía dưới ống thuỷ tinh. Hiện tượng trên chứng tỏ thể tích không khí trong bình giảm khi lạnh đi.

 Bài C3 (trang 63 SGK Vật Lý 6): 

Tại sao thể tích không khí trong bình cầu lại tăng lên khi ta áp hai bàn tay nóng vào bình?

Lời giải:

Thể tích không khí trong bình cầu lại tăng lên khi ta áp tay nóng vào bình vì nhiệt độ của tay cao hơn so với nhiệt độ của bình làm cho bình nóng lên và không khí trong bình cũng nóng lên nên nở ra.

 Bài C4 (trang 63 SGK Vật Lý 6): 

Tại sao thể tích không khí trong bình lại giảm đi khi ta thôi không áp tay vào bình cầu?

Lời giải:

Khi ta thôi không áp tay vào bình cầu thì nhiệt độ của bình cao hơn nhiệt độ của không khí xung quanh bên ngoài làm nhiệt độ của bình và không khí trong bình cũng hạ xuống nên co lại.

 Bài C5 (trang 63 SGK Vật Lý 6):

 Hãy đọc bảng ghi độ tăng thể tích của 1000 cm3 (l lít) một số chất, khi nhiệt độ của nó tăng thêm 50oC và rút ra nhận xét.

Lời giải:

Nhận xét: Với cùng một thể tích như nhau, khi được làm tăng nhiệt độ như nhau thì chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau. Chất lỏng nở vì nhiệt ít hơn chất khí nhưng nhiều hơn chất rắn.

 Bài C6 (trang 63 SGK Vật Lý 6):

 Chọn từ thích hợp: nóng lên, lạnh đi, tăng, giảm, nhiều nhất, ít nhất để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a. Thể tích khí trong bình (1…khi khí nóng lên

b. Thể tích khí trong bình giảm khi khí (2)…đi

c. Chất rắn nở ra vì nhiệt (3)…chất khí nở ra vì nhiệt (4)…

Lời giải:

a. (1) tăng

b. (2) lạnh

c. (3) ít nhất, (4) nhiều nhất