Bài 6: Lực – Hai lực cân bằng

Bài C1 (trang 21 SGK Vật Lý 6): 

Nhận xét về tác dụng của lò xo lá tròn lên xe và của xe lên lò xo lá tròn khi ta đẩy xe cho nó ép lò xo lại:

Lời giải:

Khi ta đẩy xe cho ép lò xo lại thì:

– Lò xo lá tròn tác dụng lên xe một lực đẩy.

– Xe tác dụng lên lò xo lá tròn một lực ép.

Bài C2 (trang 21 SGK Vật Lý 6): 

Nhận xét về tác dụng của lò xo lên xe và của xe lên lò xo khi ta kéo xe cho lò xo dãn ra.

Lời giải:

Khi ta kéo xe cho lò xo dãn ra thì:

– Lò xo tác dụng lên xe một lực kéo.

– Xe tác dụng lên lò xo một lực kéo.

 Bài C3 (trang 21 SGK Vật Lý 6): 

Nhận xét về tác dụng của thanh nam châm lên quả nặng

Lời giải:

Ta sẽ thấy nam châm hút quả nặng

 Bài C4 (trang 22 SGK Vật Lý 6): 

Dùng từ thích hợp trong khung (SGK) đế’ điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a. Lò xo lá tròn bị ép đã tác dụng vào xe lăn một (1)… Lúc đó tay ta (thông qua xe lăn) đã tác dụng lên lò xo lá tròn một (2) … làm cho lò xo bị méo đi.

b. Lò xo bị dãn đã tác dụng lên xe lăn một (3) … lúc đó tay ta (thông qua xe lăn) đã tác dụng lên lò xo một (4)… làm cho lò xo bị dãn dài ra.

c. Nam châm đã tác dụng lên quả nặng một (5)…

Lời giải:

a. Lò xo lá tròn bị ép đã tác dụng vào xe lăn một (1) lực đẩy. Lúc đó tay ta (thông qua xe lăn) đã tác dụng lên lò xo lá tròn một (2) lực ép làm cho lò xo bị méo đi.

b. Lò xo bị dãn đã tác dụng lên xe lăn một (3) lực kéo. Lúc đó tay ta (thông qua xe lăn) đã tác dụng lên lò xo một (4) lực kéo làm cho lò xo bị dãn dài ra.

c. Nam châm đã tác dụng lên quả nặng một (5) lực hút

Bài C5 (trang 22 SGK Vật Lý 6): 

Hãy xác định phương và chiều của lực do nam châm tác dụng lên quả nặng trong thí nghiệm ở hình trong SGK

Lời giải:

Lực do nam châm tác dụng lên quả nặng theo phương S – N của nam châm và có chiều từ vật vào nam châm.

 Bài C6 (trang 22 SGK Vật Lý 6):

 Quan sát hình trong SGK. Đoán xem: sợi dây sẽ chuyển động như thế nào, nếu đội kéo co bên trái mạnh hơn, yếu hơn và nếu hai đội mạnh ngang nhau?

Lời giải:

Dây sẽ chuyển động về phía đội kéo mạnh hơn và ngược lại đối với đội yếu hơn. Nếu hai đội mạnh ngang nhau thì dây sẽ không chuyến động về phía nào cả.

 Bài C7 (trang 22 SGK Vật Lý 6):

 Nêu nhận xét về phương và chiều của hai lực mà hai đội tác dụng vào sợi dây.

Lời giải:

Nhận xét: khi hai đội tác dụng vào sợi dây thì: phương nằm ngang, chiều hai lực ngược nhau.

 Bài C8 (trang 23 SGK Vật Lý 6): 

Dùng từ thích hợp trong khung (SGK) để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a. Nếu hai đội kéo co mạnh ngang nhau thì họ sẽ tác dụng lên dây hai lực (1)… Sợi dây chịu tác dụng của hai lực cân hằng thì sẽ (2)…

b. Lực do 2 bên phải tác dụng lên dây có phương dọc theo sợi dây, có chiều về bên phải. Lực do đội bên trái tác dụng lên sợi dây có phương dọc theo sợi dây và có (3)… hướng về bên trái.

c. Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau, có cùng (4) … nhưng ngược (5)…

Lời giải:

a. Nếu hai đội kéo co mạnh ngang nhau thì họ sẽ tác dụng lên dây hai lực (1) cân bằng. Sợi dây chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì sẽ (2) đứng yên.

b. Lực do hai bên phải tác dụng lên dây có phương dọc theo sợi dây, có chiều về bên phải. Lực do đội bên trái tác dụng lên sợi dây có phương dọc theo sợi dây và có (3) chiều hướng về bên trái.

c. Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau, có cùng (4) phương nhưng ngược (5) chiều.

Bài C9 (trang 23 SGK Vật Lý 6):

 Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a. Gió tác dụng vào buồm một…

b. Đầu tàu tác dụng vào toa tàu một…

Lời giải:

a. Gió tác dụng vào buồm một lực đẩy

b. Đầu tàu tác dụng vào toa tàu một lực kéo

 Bài C10 (trang 23 SGK Vật Lý 6): 

Tìm 1 thí dụ về 2 lực cân bằng

Lời giải:

Lực kéo dây điện trên hai đầu cột điện là hai lực cân bằng,