Bài 21: Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

Bài C1 (trang 65 SGK Vật Lý 6):

 Có hiện tượng gì xảy ra đối với thanh thép khi nó nóng lên?

Lời giải:

Khi nóng lên thanh thép nở dài ra làm chốt ngang bị gãy

Bài C2 (trang 65 SGK Vật Lý 6):

 Hiện tượng xảy ra với chốt ngang chứng tỏ điều gì?

Lời giải:

Hiện tượng chốt ngang bị gãy chứng tỏ khi dãn vì nhiệt nếu bị ngăn cản, sẽ gây ra một lực rất lớn.

 Bài C3 (trang 65 SGK Vật Lý 6): 

Bố trí thí nghiệm như hình trong SGK, rồi đốt nóng thanh thép. Sau đó vặn ốc để siết chặt thanh ốc lại. Nếu dùng một khăn tẩm nước lạnh phủ lên thanh thép thì chốt ngang cũng bị gãy. Từ đó rút ra kết luận gì?

Lời giải:

Vật rắn khi gặp lạnh co lại, nếu bị ngăn cản, cũng gây ra một lực rất lớn.

 Bài C4 (trang 66 SGK Vật Lý 6): 

Chọn từ thích hợp: lực, vì nhiệt, nở ra đế điền vào chỗ trống của các câu sau: .

– Khi thanh thép (1)… vì nhiệt, nó gây ra (2)… rất lớn.

– Khi thanh thép co lại (3)…, nó cũng gây ra (4)… rất lớn.

Lời giải:

– Khi thanh thép (1) nở ra vì nhiệt, nó gây ra (2) lực rất lớn.

– Khi thanh thép co lại (3) vì nhiệt, nó cũng gây ra (4) lực rất lớn.

 Bài C5 (trang 66 SGK Vật Lý 6):

 Hình (SGK) là ảnh chụp chỗ tiếp nối hai đầu thanh ray xe lửa. Em có nhận xét gì? Tại sao người ta lại phải làm như vậy?

Lời giải:

Chỗ tiếp nối hai đầu thanh ray xe lửa có khe hở giữa hai thanh để khi trời nóng, các thanh ray nở dài ra chúng không “đội” lên nhau (không gây lực lớn làm hỏng đường ray).

 Bài C6 (trang 66 SGK Vật Lý 6): 

Hình (SGK) vẽ gối đỡ ở hai đầu cầu của một số cầu thép. Hai gối đỡ có cấu tạo giống nhau không? Tại sao một gối đỡ phải đặt trên các con lăn?

Lời giải:

Gối đỡ ở hai đầu của một số cầu thép phải đặt trên các con lăn để giúp sự co dãn vì nhiệt dễ dàng (không thể gây ra lực lớn làm ảnh hưởng đến cầu).