Bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc

Bài C1 (trang 76 SGK Vật Lý 6):

 Khi được đun nước nóng thì nhiệt độ của băng phiến thay đổi như thế nào? Đường biểu diễn từ phút 0 đến phút thứ 6 là đoạn thẳng nằm nghiêng hay nằm ngang?

Lời giải:

Khi được đun nước nóng thì nhiệt độ của băng phiến tăng dần. Đường biểu diễn từ phút 0 đến phút thứ 6 là đoạn thẳng nằm nghiêng lên (đoạn AB)

 Bài C2 (trang 76 SGK Vật Lý 6):

 Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu nóng chảy? Lúc này băng phiến tồn tại ở những thể nào?

Lời giải:

Đến 80o thì băng phiến bắt đầu nóng chảy, lúc này bàng phiến tồn tại ở thế rắn và thế lỏng.

 Bài C3 (trang 76 SGK Vật Lý 6):

 Trong suốt thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến có thay đổi không? Đường biếu diễn từ phút 8 đến phút 11 là đoạn thẳng nằm nghiêng hay nằm ngang?

Lời giải:

Trong suốt thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến không thay đổi, đường biểu diễn từ phút thứ 8 đến phút thứ 11 là đoạn thẳn nằm ngang (đoạn BC).

 Bài C4 (trang 76 SGK Vật Lý 6): 

Khi băng phiến đã nóng chảy hết thì nhiệt độ của băng phiến sẽ thay đổi như thế nào theo thời gian? Đường biểu diễn từ phút 11 đến phút 15 là đoạn thẳng nằm ngang hay nằm nghiêng?

Lời giải:

Khi băng phiến đã nóng chảy hết thì nhiệt độ của băng phiến tiếp tục tăng, đường biểu diễn từ phút thứ 11 đến phút thứ 15 là đoạn nằm nghiêng lên (đoạn CD).

 Bài C5 (trang 76 SGK Vật Lý 6): 

Chọn từ thích hợp: 70oC, 80oC, 90oC, không thay đổi để điền vào chỗ trống của các câu sau:

– Băng phiến nóng chảy ở (1) … nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chay của băng phiến.

– Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến (2) …

Lời giải:

– Băng phiến nóng chảy ở (1) 80oC nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy của băng phiến.

– Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến (2) không thay đổi