Bài 28: Sự sôi

Để học tốt Vật Lý 6, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lý 6 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Vật Lý lớp 6.

Bài này đã được trình bày đầy đủ trong sgk Vật Lý 6.

 

Bài 29: Sự sôi (tiếp theo)

Bài C1 (trang 87 SGK Vật Lý 6):

 Ở nhiệt độ nào bắt đầu thấy xuất hiện các bọt khí ở đáy bình?

Lời giải:

Tuỳ thuộc nhiệt kế dung trong thí nghiệm, nhiệt kế ở nhà trường có thể không chính xác lắm nên khi nước sôi nhiệt kế chỉ từ 96oC đến 102oC

 Bài C2 (trang 87 SGK Vật Lý 6):

 Ở nhiệt độ nào bắt đầu thấy các bọt khí tách khỏi đáy bình và đi lên mặt nước?

Lời giải:

Tuỳ thuộc nhiệt kế dung trong thí nghiệm, nhiệt kế ở nhà trường có thể không chính xác lắm nên khi nước sôi nhiệt kế chỉ từ 96oC đến 102oC

 Bài C3 (trang 87 SGK Vật Lý 6):

 Ở nhiệt độ nào xảy ra hiện tượng các bọt khí nổi lên mặt nước, vỡ tung ra và hơi nước bay lên nhiều (nước sôi)?

Lời giải:

Tuỳ thuộc nhiệt kế dung trong thí nghiệm, nhiệt kế ở nhà trường có thể không chính xác lắm nên khi nước sôi nhiệt kế chỉ từ 96oC đến 102oC

 Bài C4 (trang 87 SGK Vật Lý 6):

 Trong khi nước đang sôi, nhiệt độ của nước có tăng không?

Lời giải:

Trong khi nước đang sôi, nhiệt độ của nước không tăng (vẫn 100oC).

Bài C5 (trang 87 SGK Vật Lý 6):

 Trong cuộc tranh luận giữa Bình và An (nêu ở phần đầu bài), ai đúng, ai sai?

Lời giải:

Trong cuộc tranh luận của Bình và An thì Bình đúng, An sai.

 Bài C6 (trang 87 SGK Vật Lý 6):

 Chọn từ thích hợp: 100oC, gần 100oC, thay đổi, không thay đổi, nhiệt độ sôi, bọt khí, mặt thoáng để điền vào chỗ trống trong các câu đây:

– Nước sôi ở nhiệt độ (1) … Nhiệt độ này gọi là (2)… của nước.

– Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của nước (3)…

– Sự sôi là một sự bay hơi đặc biệt. Trong suốt thời gian sôi, nước vừa bay hơi tạo ra các (4)… vừa bay hơi trên (5)…

Lời giải:

– (1) 100oC, (2) nhiệt độ sôi

– (3) không thay đổi

– (4) bọt khí, (5) mặt thoáng