Bài 23: Thực hành đo nhiệt độ

  1. Họ và tên học sinh:…………. Lớp:……………….
  2. Ghi lại:
  3. a) 5 đặc điểm của nhiệt kế y tế:

– Nhiệt độ thấp nhất ghi trên nhiệt kế: 34oC

– Nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế: 42oC

– Giới hạn đo : 35oC đến 42oC

– ĐCNN: 0,1oC

– Nhiệt độ được ghi màu đỏ là 37oC (nhiệt độ trung bình của cơ thể)

  1. b) 4 đặc điểm của nhiệt kế dầu:

– Nhiệt độ thấp nhất ghi trên nhiệt kế: −30oC

– Nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế: 130oC

– GHĐ: −30oC đến 130oC

– ĐCNN: 1oC

  1. Các kết quả đo:
  2. a) Đo nhiệt độ cơ thể người:
Người Nhiệt độ
Bản thân 37
Bạn A 37,1
  1. b) Bảng theo dõi nhiệt độ của nước:
Thời gian (phút) Nhiệt độ (oC)
0  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10