Bài 1 (trang 162 SGK Hóa 11):

Viết công thức cấu tạo và gọi tên các hiđrocacbon thơm có công thức phân tử C8H10, C8H8. Trong số các đồng phân đó, đồng phân nào phản ứng được với: dung dịch brôm, hiđrobromua? Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.

Lời giải:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11

Bài 2 (trang 162 SGK Hóa 11):

Trình bày phương pháp hóa phân biệt các chất lỏng sau: benzen, stiren, toluen và hex-1-in.

Lời giải:

  C6H6 C6H5-CH=CH2 C6H5CH3 Hex-1-in
Dd AgNO3/NH3 Không hiện tượng Không hiện tượng Không hiện tượng Kết tủa
Dd KMnO4, to thường Không hiện tượng Nhạt màu Không hiện tượng  
Dd KMnO4, to cao Không hiện tượng   Nhạt màu  

PTHH:

CH ≡ CH – CH2 – CH2 – CH3 + AgNO3 + NH3 → AgC ≡ C – CH2 – CH2 – CH3↓ + NH4NO3

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11

Bài 3 (trang 162 SGK Hóa 11):

Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế etilen, axetilen từ metan; điều chế clobenzen và nitrobenzen từ benzen và các chất vô cơ khác.

Lời giải:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11

Bài 4 (trang 162 SGK Hóa 11):

Cho 23,0 kg toluen tác dụng với hỗn hợp axit HNO3 đặc, dư (xúc tác axit H2SO4 đặc). Giả sử toàn bộ toluen chuyển thành 2,4,6-trinitrotoluen (TNT).

a. Khối lượng TNT thu được

b. Khối lượng HNO3 đã phản ứng

Lời giải:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11

Bài 5 (trang 162 SGK Hóa 11):

Ankylbenzen X có phần trăm khối lượng cacbon bằng 91,31%.

a. Tìm công thức phân tử của X.

b. Viết công thức cấu tạo và gọi tên X?

Lời giải:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11

Bài 6 (trang 162 SGK Hóa 11):

Hiđrocacbon X ở thể lỏng có tỉ lệ phần trăm khối lượng H xấp xỉ 7,7%. X tác dụng được với dung dịch brom. Công thức nào sau đây là công thức phân tử của X?

A. C7H8 ;     B. C8H10

C. C6H6 ;     D. C8H8

Lời giải:

– Đáp án D

– Gọi công thức phân tử của X là CxHy

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt Hóa học 11

=> Loại phương án A và B

Mà X tác dụng được với brom nên X chỉ có thể là C8H8