Bài 24 : Luyện tập : Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo

Bài 1 (trang 107 SGK Hóa 11):

 Chất nào sau đây là hiđrocacbon? Là dẫn xuất của hiđrocacbon?

a) CH2O ;

b) C2H5Br;

c) CH2O2 ;

d) C6H5Br;

e) C6H6 ;

g) CH3COOH.

Lời giải:

Hiđrocacbon là: e

Dẫn xuất của hiđrocacbon là chất còn lại a, b, c, d, g

Bài 2 (trang 107 SGK Hóa 11):

 Từ ơgenol (trong tinh dầu hương nhu) điều chế được metylơgenol (M = 178 g/mol) là chất dẫn dụ côn trùng. Kết quả phân tích nguyên tố của metylơgenol cho thấy: %C = 74,16%; %H = 7,86%, còn lại là oxi. Lập công thức đơn giản nhất, công thức phân tử của metylơgenol.

Lời giải:

Gọi công thức của o-metylơgenol là CxHyOz (x,y,z nguyên dương)

%O = 100% -(74,16 +7,86)% = 17,98%

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11

=> x:y:z = 11:14:2

=> Công thức đơn giản nhất là: C11H14O2

=> Ta có công thức phân tử là (C11H14O2)n

Ta có: M(C11H14O2)n = 178n = 178 => n=1

Công thứ phân tử là C11H14O2

Bài 3 (trang 107 SGK Hóa 11): 

Viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau : CH2Cl2 (một chất), C2H4O2(ba chất), C2H4Cl2 (hai chất).

Lời giải:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11

Bài 4 (trang 107 SGK Hóa 11): 

Chất X có công thức phân tử C6H10O4. Công thức nào sau đây là công thức đơn giản nhất của X ?

A. C3H5O2

B. C6H10O4

C. C3H10O2

D. C12H20O8

Lời giải:

Đáp án A

C6H10O4 còn có thể viết (C3H5O2)2

Bài 5 (trang 107 SGK Hóa 11): 

Hãy viết công thức cấu tạo có thể có của các đồng đẳng của ancol etylic có công thức phân tử C3H8O và C4H10O.

Lời giải:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11

Bài 6 (trang 107 SGK Hóa 11): 

Cho các chất sau: C3H7-OH, C4H9-OH, CH3-O-C2H5, C2H5-O-C2H5. Những cặp chất nào có thể là đồng đẳng hoặc đổng phân của nhau?

Lời giải:

Gọi C3H7-OH (I), C4H9-OH (II), CH3-O-C2H5 (III), C2H5-O-C2H5 (IV)

Các chất đồng đẳng của nhau:

(I) và (II) đồng đẳng với ancol etylic

(III) và (IV) cùng là ete no đơn chức

Các chất đồng phân của nhau:

(I) và (III) cùng có CTPT là C3H8O

(II) và (IV) cùng có CTPT C4H10O

(Anco no đơn chức có đồng phân khác chức với ete)

Bài 7 (trang 108 SGK Hóa 11):

 Các phản ứng sau đây thuộc loại phản ứng nào (phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách) ?

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11

Lời giải:

Phản ứng thế: a

Phản ứng cộng: b

Phản ứng tách: c,d

Bài 8 (trang 108 SGK Hóa 11):

 Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau và cho biết các phản ứng đó thuộc loại phản ứng nào (phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách).

a) Etilen tác dụng với hiđro có Ni làm xúc tác và đun nóng.

b) Đun nóng axetilen ở 600oC với bột than làm xúc tác thu được benzen.

c) Dung dịch ancol etylic để lâu ngoài không khí chuyển thành dung dịch axit axetic (giấm ăn).

Lời giải:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11