Bài 26 : Xicloankan

Bài 1 (trang 120 SGK Hóa 11):

 Nhận định nào sau đây là đúng?

A. Xicloankan chỉ có khả năng tham gia phản ứng cộng mở vòng.

B. Xicloankan chỉ có khả năng tham gia phản ứng thế.

C. Mọi xicloankan đều có khả năng tham gia phản ứng thế và phản ứng cộng.

D. Một số xicloankan có khả năng tham gia phản ứng cộng mở vòng.

Lời giải:

– Đáp án D

– Ví dụ một số xicloankan (như xiclopropan, xiclobutan) cho phản ứng cộng mở vòng

Bài 2 (trang 120 SGK Hóa 11): 

Khi sục khí xicloankan vào dung dịch brom thì có hiện tượng nào sau đây?

A. Màu dung dịch không đổi.

B. Màu dung dịch đậm lên.

C. Màu dung dịch bị nhạt dần.

D. Màu dung dịch từ không màu chuyển sang màu nâu đỏ.

Hãy chọn đáp án đúng

Lời giải:

– Đáp án C

– Vì xicloankan có phản ứng cộng với Br2 nên màu dung dịch Br2 nhạt dần

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11

Bài 3 (trang 121 SGK Hóa 11): 

Viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi:

a. Sục khí xiclopropan vào trong dung dịch brom.

b. Dẫn hỗn hợp xiclopropan, xiclopentan và hidro đi vào trong ống có bột niken, nung nóng.

c. Đun nóng xiclohexan với brom theo tỉ lệ 1:1.

Lời giải:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11

b + c)

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11

Bài 4 (trang 121 SGK Hóa 11):

 Trình bày phương pháp hóa học phân biệt hai khí không màu propan và xiclopropan đựng trong các bình riêng biệt.

Lời giải:

Cho hai khí không màu đó tác dụng với dung dịch nước brom, khí nào dung dịch nước brom nhạt màu thì đó là xiclopropan, khí nào không làm dung dịch nước brom nhạt màu thì đó là propan

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11

Bài 5 (trang 121 SGK Hóa 11): 

Xicloankan đơn vòng X có tỉ khối so với nitơ bằng 2,0. Lập công thức phân tử của X. Viết phương trình hóa học (ở dạng công thức cấu tạo) minh họa tính chất hóa học của X, biết rằng X tác dụng với H2 (xt Ni) chỉ tạo ra một sản phẩm.

Lời giải:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11