Bài 15 : Cacbon

Bài 1 (trang 70 SGK Hóa 11): 

Tại sao hầu hết các hợp chất của cacbon lại là hợp chất cộng hóa trị ?

Lời giải:

Cấu hình e của C: 1s22s22p2

C có 4e lớp ngoài, để bền vững các nguyên tố cần có 8e lớp ngoài cùng. Độ âm điện của C là 2,55 ( độ âm điện trung bình) nên C khó cho hoặc nhận e một cách hoàn toàn vì vậy mà chủ yếu C hình thành liên kết với các nguyên tố khác bằng việc dùng chung các e (liên kết cộng hoá trị).

Bài 2 (trang 70 SGK Hóa 11): 

Tính oxi hóa của cacbon thể hiện ở phản ứng nào trong các phản ứng sau?

A. C + O2 → CO2

B. C + 2CuO → 2Cu + CO2

C. 3C + 4 Al → Al4C3

D. C + H2O → CO + H2

Lời giải:

– Đáp án C.

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11

C thể hiện tính oxi hoá khi số oxi hoá giảm (tác dụng với chất khử) nên đáp án C đúng.

Bài 3 (trang 70 SGK Hóa 11): 

Tính khử của cacbon thể hiện ở phản ứng nào trong các phản ứng sau?

A. 2C + Ca → CaC2

B. C + 2H2 → CH4

C. C + CO2 → 2CO

D. 3C + 4Al → Al4C3

Lời giải:

– Đáp án C.

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11

C thể hiện tính khử khi số oxi hoá tăng (tác dụng với chất oxi hoá) nên đáp án C đúng.

Bài 4 (trang 70 SGK Hóa 11):

 Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau đây:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11

Lời giải:

Lời giải dưới thể hiện đầy đủ cả phần tăng giảm số oxi-hóa và cách cân bằng pthh:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11

Bài 5 (trang 70 SGK Hóa 11): 

Đốt một mẫu than đá (chứa tạp chất không cháy) có khối lượng 0,600kg trong oxi dư, thu được 1,06 m3 (đktc) khí cacbonic. Tính thành phần phần trăm khối lượng của cacbon trong mẫu than đá trên.

Lời giải:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11

      C     +     O2     →     CO2

      47,32                 ←     47,32 (mol)

Theo pt: nC = nCO2 = 47,32 mol ⇒ mC = 47,32. 12 = 567,84 g

% khối lượng của C là:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11