Bài 20 : Mở đầu về hóa học hữu cơ

Bài 1 (trang 91 SGK Hó#a 11): 

So sánh hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ về: thành phần nguyên tố, đặc điểm liên kết hoá học trong phân tử.

Lời giải:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11

Bài 2 (trang 91 SGK Hóa 11):

 Nếu mục đích và phương pháp tiến hành phân tích định tính và định lượng nguyên tố.

Lời giải:

Phân tích định tính Phân tích định lượng

a/ Mục đích a/ Mục đích
Xác định nguyên tố nào có trong thành phần phân tử hợp chất hữu cơ – Không những xác định được các nguyên tố nào có trong thành phần hợp chất hữu cơ mà còn xác định được thành phần phần trăm về khối lượng của các nguyên tố đó.
b/ Phương pháp tiến hành b/ PP tiến hành
– Tìm C và H người ta nung hợp chất hữu cơ với CuO để chuyển C thành CO2, H thành H2O. – Nung hợp chất hữu cơ với CuO. Hấp thụ nước bằng H2SO4 đặc, hấp thụ CO2 bằng KOH. Khối lượng tăng mỗi bình chính là khối lượng H2O và CO2
– Chuyển N trong hợp chất hữu cơ thành NH3 – Khối lượng khí N2 sinh ra thường được quy về đktc và tính
– Rồi nhận biết các hợp chất vô cơ đơn giản và quen thuộc trên. – Từ đó tính được khối lượng C, H, N và phần trăm của chúng trong hợp chất
  – Phầm trăm oxi được tính gián tiếp theo các chất đã tính được.

Bài 3 (trang 91 SGK Hóa 11):

 Oxi hoá hoàn toàn 0,6 gam hợp chất hữu cơ A thu được 0,672 lít CO2 (đktc) và 0,72 gam H2O. Tính thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong phân tử chất A.

Lời giải:

Gọi CTPT của hợp chất hữu cơ là CxHyOz (x, y, z nguyên dương; z ≥ 0)

Ta có:

nCO2 = 0,672/22,4 = 0,03 mol.

BT nguyên tố ⇒ nC = nCO2 = 0,03 mol ⇒ mC = 12. 0,03 = 0,36g

nH2O = 0,72/18 = 0,04 mol

BT nguyên tố ⇒ nH = 2.nH2O = 2. 0,04 = 0,08 mol ⇒ mH = 0,08. 1 = 0,08 g

mO = 0,6 – 0,36 – 0,08 = 0,16(g)

⇒ Hợp chất A có chứa C, H, O

Phần trăm khối lượng các nguyên tố trong phân tử A là:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11

Bài 4 (trang 91 SGK Hóa 11): 

β-Caroten (chất hữu cơ có trong củ cà rốt) có màu da cam. Nhờ tác dụng của enzim ruốt non,β-Croten chuyển thành vitamin A nên nó còn được gọi là tiến vitamin A. Oxi hoá hoàn toàn 0,67 gam β-Caroten rồi dẫn sản pẩm oxi hoá qua bình (1) đựng dung dịch H2SO4 đặc, sau đó qua bình (2) đựng dung dịch Ca(OH)2 dư. Kết quả cho thấy khối lượng bình (1) tăng 0,63 gam; bình (2) có 5 gam kết tủa. Tính phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong phân tử β-Caroten

Lời giải:

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

 

Khối lượng bình (1) tăng là khối lượng của H2O = 0,63(g)

  Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11

mCaCO3 = 5g ⇒ nCO2 = nCaCO3 = 5/100 = 0,05 mol

 

BT nguyên tố ⇒ nC = nCO2 = 0,05 mol ⇒ mC = 12. 0,05 = 0,6 g

  Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11

%mO = 100% – (89,55 + 10,45)% = 0%