Bài 30 : Ankađien

Bài 1 (trang 135 SGK Hóa 11):

 Thế nào là ankađien, ankađien liên hợp? Viết công thức cấu tạo và gọi tên các ankađien liên hợp có công thức phân tử C4H6, C5H8

Lời giải:

Định nghĩa :

– Ankađien là hiđrocacbon mạch hở có hai liên kết đôi C=C trong phân tử.

– Ankađien có hai liên kết đôi cách nhau 1 liên kết đơn được gọi là ankađien liên hợp.

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11

Bài 2 (trang 135 SGK Hóa 11):

 Viết phương trình hóa học ( ở dạng công thức cấu tạo) của các phản ứng xảy ra khi :

a. Isopren tác dụng với hidro (xúc tác Ni)

b. Isopren tác dụng với brom trong (trong CCl4) Các chất được lấy theo tỉ lệ số mol 1 : 1 tạo ra sản phẩm theo kiểu cộng 1, 4.

c. Trùng hợp isopren theo kiểu 1,4.

Lời giải:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11

Bài 3 (trang 135 SGK Hóa 11):

 Oxi hóa hoàn toàn 0,680 gam ankađien X thu được 1,120 lít CO2(đktc)

a. Tìm công thức phân tử của X

b. Tìm công thức cấu tạo có thể có của X

Lời giải:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11

Bài 4 (trang 135 SGK Hóa 11): 

Khi cho buta-1,3-đien tác dụng với H2 ở nhiệt độ cao, có Ni làm xúc tác, có thể thu được

A. Butan ;    B. Isobutan ;    C. Isobutilen ;    D. Pentan

Lời giải:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11

Bài 5 (trang 136 SGK Hóa 11):

 Hợp chất nào sau đây cộng hợp H2 tạo thành isopentan?

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11

Lời giải:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11