Bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơ

Bài 1 (trang 14 SGK Hóa 11): 

Tích số ion của nước là gì và bằng bao nhiêu ở 25oC?

Lời giải:

Tích số ion của nước là tích số của nồng độ H+ và nồng độ OH- ([H+][OH- ] ) trong nước và cả trong các dung dịch loãng của các chất khác nhau. Ở 25oC bằng thực nghiệm, người ta xác định được [H+] = [OH-] = 10-7 (M).

Vậy tích số ion của nước (ở 25oC) là [H+][OH-] = 10-14.

Bài 2 (trang 14 SGK Hóa 11): 

Phát biểu định nghĩa môi trường axit, trung tính và kiềm theo nồng độ H+ và pH?

Lời giải:

– Môi trường axit là môi trường trong đó [H+] > [OH-] hay [H+] > 10-7 M hoặc pH < 7.

– Môi trường trung tính là môi trường trong đó [H+] = [OH-] = 10-7 M hoặc pH = 7.

– Môi trường kiềm là môi trường trong đó [H+] < [OH-] hay [H+] < 10-7 MM hoặc pH > 7.

Bài 3 (trang 14 SGK Hóa 11):

 Chất chỉ thị axit – bazơ là gì? Hãy cho biết màu của quỳ tím và phenolphtalein trong các khoảng pH khác nhau?

Lời giải:

Chất chỉ thị axit –bazơ là chất có màu biến đổi phụ thuộc vào giá trị pH của dung dịch.

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11

Bài 4 (trang 14 SGK Hóa 11): 

Một dung dịch có [OH- ]= 1,5.10-5. Môi trường của dung dịch này là:

A. Axit ;         C. Kiềm

B. Trung tính ;         D. Không xác định được

Lời giải:

– Đáp án C

– Từ [OH-]= 1,5.10-5 (M) suy ra:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt Hóa học 11

Vậy môi trường của dung dịch là kiềm.

Bài 5 (trang 14 SGK Hóa 11): 

Tính nồng độ H+, OH- và pH của dung dịch HCl 0,10M và dung dịch NaOH 0,010M?

Lời giải:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11

Bài 6 (trang 14 SGK Hóa 11): 

Dung dịch HCl 0,010M, tích số ion của nước là:

A. [H+][OH- ] > 1,0.10-14 ;         B. [H+ ][OH- ] = 1,0.10-14

C. [H+][OH- ] < 1,0.10-14 ;         D. Không xác định được

Lời giải:

– Đáp án B.

– Vì tích số ion của nước là hằng số trong nước và cả trong các dung dịch loãng của các chất khác nhau.