Bài 37: Phóng xạ

Bài 1 (trang 194 SGK Vật Lý 12):

 Một hạt nhân …

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Bài 2 (trang 194 SGK Vật Lý 12): 

Chọn câu đúng. Quá trình phóng xạ hạt nhân.

A. thu năng lượng

B. tỏa năng lượng

C. không thu, không tỏa năng lượng

D. có trường hợp thu, có trường hợp tỏa năng lượng.

Lời giải:

Chọn đáp án B.

Bài 3 (trang 194 SGK Vật Lý 12): 

Trong số các tia: α, β-, β+, γ tia nào đâm xuyên mạnh nhất? Tia nào đâm xuyên yếu nhất?

Lời giải:

– Khả năng đâm xuyên tia γ là mạnh nhất vì bước sóng ngắn nhất, năng lượng lớn nhất.

– Khả năng đâm xuyên tia α là yếu nhất vì bước sóng dài nhất, năng lượng nhỏ nhất.

Bài 4 (trang 194 SGK Vật Lý 12): 

Quá trình phóng xạ nào không có sự thay đổi cấu tạo hạt nhân?

A. Phóng xạ α

B. Phóng xạ β-

C. Phóng xạ β+

D. Phóng xạ γ

Lời giải:

Chọn đáp án D.

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Bài 5 (trang 194 SGK Vật Lý 12):

 Hãy chọn câu đúng. Trong quá trình phóng xạ, số lượng hạt phân hủy giảm đi vào thời gian t theo quy luật

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Lời giải:

Chọn đáp án D. Số lượng hạt nhân giảm theo hàm mũ:

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12