Bài 25: Giao thoa ánh sáng

Bài 1 (trang 132 SGK Vật Lý 12): 

Kết luận quan trọng nhất rút ra từ thí nghiệm Y – âng là gì?

Lời giải:

Kết luận quan trọng nhất rút ra từ thí nghiệm Y – âng là ánh sáng có tính chất sóng.

Bài 2 (trang 132 SGK Vật Lý 12): 

Viết công thức xác định vị trí các vân sáng?

Lời giải:

Công thức xác định vị trí các vân sáng:

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Bài 3 (trang 132 SGK Vật Lý 12):

 Viết công thức tính khoảng vân.

Lời giải:

Công thức tính khoảng vân:

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Bài 4 (trang 132 SGK Vật Lý 12): 

Ánh sáng nhìn thấy được có bước sóng nằm trong khoảng nào?

Lời giải:

Ánh sáng nhìn thấy được có bước sóng nằm trong khoảng từ 380nm đến 760nm.

Bài 5 (trang 132 SGK Vật Lý 12):

 Nêu những đặc điểm của ánh sáng đơn sắc.

Lời giải:

Những đặc điểm của ánh sáng đơn sắc.

Mỗi sử dụng đơn sắc có một bước sóng trong chân không xác định.

Mỗi ánh sáng đơn sắc có một màu xác định, gọi là màu đơn sắc.

Bài 6 (trang 132 SGK Vật Lý 12): 

Chỉ ra công thức đúng để tính khoảng vân.

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Lời giải:

Chọn đáp án A.

Bài 7 (trang 133 SGK Vật Lý 12): 

Chọn câu đúng.

Bức xạ màu vàng của natri có bước sóng λ bằng:

A. 0,589 mm

B. 0.589nm

C. 0,589μm

D. 0,589pm

Lời giải:

Chọn đáp án C.

Bức xạ màu vàng của natri có bước sóng λ từ 0,57μm đến 0,6 μm

Bài 8 (trang 133 SGK Vật Lý 12):

 Trong một thí nghiệm Y – âng với a= 2mm, D = 1,2 m, người ta đo được i = 0,36 mm. Tính bước sóng λ và tần số f của bức xạ.

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Bài 9 (trang 133 SGK Vật Lý 12): 

Một khe hẹp F phát ánh sáng đơn sắc, bước sóng λ = 600mm chiếu sáng hai khe F1, F2 song song với F và cách nhau 1,2mm. Vân giao thoa được quan sát trên một màn M song song với mặt phẳng chứa F1, F2 và cách nó 0,5m.

a) Tính khoảng vân.

b) Xác định khoảng cách từ vân sáng chính giữa đến vân sáng bậc 4.

Lời giải:

a) Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp (đây chính là khoảng vân):

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

b) Khoảng cách từ vân sáng chính giữa đến vân sáng bậc 4 là:

       x4 = 4.i = 4.0,25 = 1 (mm)

Bài 10 (trang 133 SGK Vật Lý 12): 

Trong một thí nghiệm Y- âng, khoảng cách giữa hai khe F1, F2là a = 1,56mm, khoảng cách từ F1, F2 đến màn quan sát là D = 1,24m. Khoảng cách giữa 12 vân sáng liên tiếp là 5,21mm. Tính bước sóng ánh sáng.

Lời giải:

Khoảng cách giữa 12 vân sáng liên tiếp là : 11i = 5,21

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12