Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

Bài 1 (trang 187 SGK Vật Lý 12): 

Hãy chọn câu đúng.

Năng lượng liên kết riêng.

A. Giống nhau với mọi hạt nhân.

B. Lớn nhất với các hạt nhân nhẹ.

C. lớn nhất với các hạt nhân trung bình

D. Lớn nhất với các hạt nhân nặng.

Lời giải:

Chọn đáp án C.

Năng lượng liên kết riêng lớn nhất với các hạt nhân trung bình là những hạt nhân nằm ở khoảng giữa của bảng tuần hoàn ứng với: 50 < A < 95.

Bài 2 (trang 187 SGK Vật Lý 12): 

Hãy chọn câu đúng.

Bản chất lực tương tác giữa các nuclon trong hạt nhân là:

A. Lực tĩnh điện

B. Lực hấp dẫn.

C. Lực điện từ

D. Lực tương tác mạnh.

Lời giải:

Chọn đáp án D.

Bản chất lực tương tác giữa các nuclon trong hạt nhân là lực tương tác mạnh.

Bài 3 (trang 187 SGK Vật Lý 12):

 Phạm vi tác dụng của lực tương tác mạnh trong hạt nhân là bao nhiêu?

A. 10-13 cm

B. 10-8 cm

C. 10-10cm

D. Vô hạn

Lời giải:

Chọn đáp án A.

Phạm vi tác dụng của lực tương tác mạnh trong hạt nhân là 10-13cm

Bài 4 (trang 187 SGK Vật Lý 12): 

Hạt nhân nào có năng lượng liên kết riêng lớn nhất?

A. Heli

B. Cacbon

C. Sắt

D. Urani

Lời giải:

Chọn đáp án C.

Vì hạt nhân Fe có số khối lượng trung bình 50 < A < 95

Bài 5 (trang 187 SGK Vật Lý 12): 

Năng lượng liên kết của

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Lời giải:

Năng lượng liên kết:

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

⇒ (10mp + 10mn – mNe)c2 = 0,17245uc2

⇒ 10.1,00728u + 10.1,00866u – mNe = 0,17245u

Khối lượng hạt nhân mNe = 19,98695u

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

⇒ m = 19,98695u + 10.0,00055u = 19,99245u

Bài 6 (trang 187 SGK Vật Lý 12):

 Khối lượng nguyên tử của …

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Bài 7 (trang 187 SGK Vật Lý 12): 

Hoàn chỉnh các phản ứng sau:

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và bảo toàn số nuclon

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và bảo toàn số nuclon.

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Bài 8 (trang 187 SGK Vật Lý 12): 

Phản ứng:

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Bài 9 (trang 187 SGK Vật Lý 12): 

Chọn câu sai: Trong một phản ứng hạt nhân, có bảo toàn.

A. năng lượng

B. động năng

C. động năng

D. điện tích

Lời giải:

Chọn đáp án C

Bài 10 (trang 187 SGK Vật Lý 12):

Phản ứng nào sau đây thu năng lượng

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12