Bài 15: Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất

Bài 1 (trang 85 SGK Vật Lý 12):

 Công suất điện tiêu thụ trong một mạch điện xoay chiều phụ thuộc những đại lượng nào?

Lời giải:

Công suất tỏa nhiệt P phụ thuộc vào hệ số công suất.

Mà hệ số công suất cos φ = R/Z, do đó P phụ thuộc vào Z và R.

Bài 2 (trang 85 SGK Vật Lý 12): 

Hãy chọn câu đúng.

Hệ số công suất của một mạch điện xoay chiều bằng:

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Lời giải:

Chọn đáp án C.

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Bài 3 (trang 85 SGK Vật Lý 12):

 Hãy chọn câu đúng.

Hệ số công suất trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp với ZL = ZC:

A. bằng 0

B. bằng 1

C. phụ thuộc R

D. phụ thuộc ZC/ZL

Lời giải:

Chọn đáp án B.

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Bài 4 (trang 85 SGK Vật Lý 12): 

Hãy chọn câu đúng.

Mạch điện xoay chiều nối tiếp R = 10Ω; ZL = 8Ω; ZC = 6Ω với tần số f. Giá trị của tần số để hệ số công suất bằng 1:

A. là một số < f

B. là một số > f

C. là một số = f

D. không tồn tại

Lời giải:

Chọn đáp án A. Ta có

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Bài 5 (trang 85 SGK Vật Lý 12): 

Cho mạch điện trên hình 15.2, trong đó L là một cuộn cảm thuần, điện áp hai đầu mạch uPQ = 60√2cos100πt (V), các điện áp hiệu dụng UPN = UNQ = 60V. Hệ số công suất của mạch là bao nhiêu ?

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Lời giải:

Chọn đáp án A. Ta có:

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Bài 6 (trang 4 SGK Vật Lý 12):

 Mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm có:

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12