Bài 13: Các mạch điện xoay chiều

Bài 1 (trang 74 SGK Vật Lý 12): 

Phát biểu định luật Ôm của dòng điện xoay chiều đối với mạch chỉ có

a) một tụ điện

b) một cuộn cảm thuần

Lời giải:

Định luật Ôm của dòng điện xoay chiều chỉ có một tụ điện.

Cường độ hiệu dụng trong mạch chứa tụ điện có giá trị bằng thương số của điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch và dung kháng của mạch.

Định luật Ôm của dòng điện xoay chiều chỉ có một cuộn cảm thuần.

Cường độ hiệu dụng trong mạch chứa một cuộn cảm thuần có giá trị bằng thương số của điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch và cảm kháng của mạch.

Bài 2 (trang 74 SGK Vật Lý 12): 

So sánh tác dụng cản trở dòng điện xoay chiều thể hiện trong

a) ZC

b) ZL

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12Nếu C và f tăng thì ZC giảm, ít cản trở dòng điện và ngược lại.

Cảm kháng ZL = Lω = 2πf.L ; ZL tỉ lệ với L và f

Nếu L và f tăng thì cản trở dòng điện nhiều và ngược lại.

Bài 3 (trang 74 SGK Vật Lý 12): 

Điện áp giữa hai đầu của một tụ điện : u = 100√2cos100πt (V). Cường độ hiệu dụng trong mạch I = 5V.

a) xác định C

b) Viết biểu thức của i

Lời giải:

a) Theo định luật Ôm trong mạch C

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

b) Biểu thức cường độ trong đoạn mạch chỉ có C thì i sớm pha hơn u một góc π/2

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Bài 6 (trang 74 SGK Vật Lý 12)

: Chứng minh rằng, khi hai tụ điện C1 và C2 mắc nối tiếp thì điện dung tương đương có dung kháng

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Bài 8 (trang 74 SGK Vật Lý 12): 

Đoạn mạch chứa một cuộn cảm thuần L, đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp tức thời u = Umcosωt(V)thì cường độ hiệu dụng trong mạch là bao nhiêu?

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12Lời giải:

Chọn đáp án B.

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Bài 9 (trang 74 SGK Vật Lý 12):

 Điện áp u = 200√2cosωt (V) đặt vào hai đầu một cuộn dây cảm thuần thì tạo ra dòng điện có cường độ hiệu dụng I = 2A. Cảm kháng có giá trị là bao nhiêu?

A. 100Ω

B. 200 Ω

C. 100√2 Ω

D. 200√2 Ω

Lời giải:

Chọn đáp án A.

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12