Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Bài 1 (trang 180 SGK Vật Lý 12) 

Trong các câu sau, câu nào đúng? Câu nào sai?

1. Kích thước hạt nhân tỉ lệ với số nuclon A.

2. Các hạt nhân đồng vị có cùng số proton.

3. Các hạt nhân đồng vị có cùng số nuclon.

4. Điện tích hạt nhân tỉ lệ với số proton.

5. Một hạt nhân có khối lượng 1u thì sẽ có năng lượng tương ứng 931,5 MeV.

Lời giải:

1. Kích thước hạt nhân tỉ lệ với số nuclon A. Sai

2. Các hạt nhân đồng vị có cùng số proton. Đúng

3. Các hạt nhân đồng vị có cùng số nuclon. Sai

4. Điện tích hạt nhân tỉ lệ với số proton. Đúng

Vì hạt nhân có cùng Z proton thì có điện tích dương bằng +Ze

5. Một hạt nhân có khối lượng 1u thì sẽ có năng lượng tương ứng 931,5 MeV. Đúng

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Bài 2 (trang 180 SGK Vật Lý 12): 

Các hạt nhân có cùng số A và khác số Z …

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Lời giải:

Hai hạt nhân này có cùng số khối nên có khối lượng gần bằng nhau nhưng khác số Z nên có số điện tích khác nhau.

Hạt nhân S có điện tích bằng +13e

Hạt nhân Ar có điện tích bằng +18e.

Bài 3 (trang 180 SGK Vật Lý 12):

 Xác định khối lượng tính ra u của …

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Bài 4 (trang 180 SGK Vật Lý 12):

 Chọn câu đúng.

Tính chất hóa học của một nguyên tử phụ thuộc:

A. Nguyên tử số

B. Số khối

C. khối lượng nguyên tử.

D. Số các đồng vị

Lời giải:

Chọn đáp án A

Vì nguyên tử số Z là số thứ tự của nguyên tố trong bảng phân loại tuần hoàn.

Bài 5 (trang 180 SGK Vật Lý 12):

 Chọn câu đúng.

Các đồng vị của cùng một nguyên tố có cùng:

A. Số proton

B. Số nơtron

C. số nuclon

D. Khối lượng nguyên tử

Lời giải:

Chọn đáp án A.

Vì hạt nhân đồng vị là các hạt có cùng số proton và khác nhau số nơtron.

Bài 6 (trang 180 SGK Vật Lý 12): 

Chọn câu đúng:

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Lời giải:

Chọn đáp án C.

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Bài 7 (trang 180 SGK Vật Lý 12): 

Số nơtron trong hạt nhân …

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Lời giải:

Chọn đáp án B.

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12